CVS / M.E Forum


  Thuiszitters

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Thuiszitters

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:46 am

  Thuiszitters
  Mogelijkheden voor kinderen die niet naar school kunnenIVIO@School kan kinderen die niet naar school gaan van onderwijs voorzien, mits deze kinderen geen ernstige cognitieve beperkingen hebben.

  Groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs kan worden gevolgd. Dit is georganiseerd per vak, dus kinderen hoeven geen compleet vakkenpakket te doen en kunnen per vak in tempo en startmoment variëren. Zo kan een onderwijspakket op maat worden geboden. Het voortgezet onderwijs is ook per vak opgezet. Wij bieden klas 1 t/4 van vmbo-tl en klas 1 t/m 5 havo en vwo. Klas 6 vwo wordt op dit moment ontwikkeld. De uitstroomprofielen die IVIO@School aanbiedt zijn: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid en Economie & Maatschappij.

  Geen recht, wel mogelijkheid
  In principe moet een leerplichtige leerling gebruik maken van de geboden voorzieningen van de scholen in het gewone of in het speciaal onderwijs.

  Kan de school geen passend onderwijs bieden, onderneem als school of ouder dan zo snel mogelijk actie. Zorg er voor - als de school dat al niet vanuit zichzelf doet - dat een onderwijsconsulent op zoek gaat naar een school die dat wel kan. Lukt dat niet, dan kunt u als ouder de school waar uw kind aan verbonden is, verzoeken het onderwijs tijdelijk bij IVIO@School in te kopen. De meeste scholen zijn niet gewend om externe organisaties in te schakelen, dus houd er rekening mee dat de school hier niet zo maar mee akkoord gaat. Er zijn steeds meer scholen die wel overgaan tot een samenwerking met IVIO@School als het gaat om thuiszitters. De school ontvangt in de regel ook voor uw thuis verblijvend kind geld van de overheid. Deze bekostiging heeft als doel uw kind uiteindelijk een startkwalificatie te laten behalen. (Dit is minimaal een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 3). Dit schept ook bij de school de verplichting het door de gemeenschap beschikbaar gestelde geld aan te wenden voor het doel waarvoor het is bedoeld!

  De school blijft in het bevoegd schoolgezag en blijft daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs, ook als dat wordt ingekocht bij IVIO@School. Het gevolg is dat IVIO@School rapporteert aan de school en dat deze de rekening betaalt van IVIO@School. Dit is overigens geen recht dat u kunt afdwingen! U kunt wel eisen dat de school passend onderwijs biedt of een school zoekt die dit kan, maar u kunt niet eisen dat de school het onderwijs van IVIO@School betrekt. Het verdient daarom de aanbeveling in goed overleg tot deze oplossing te komen, waarin de inspectie van het onderwijs wordt gekend, alsmede de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. De inspectie stelt hierbij als voorwaarden:
  • Binnen het bekostigd onderwijs is geen bereisbaar alternatief. Dit bepaalt de onderwijsconsulent.
  • Een deskundige (arts, psycholoog, pedagoog, therapeut), niet verbonden aan de school, geeft aan dat onderwijs thuis op dat moment de enige oplossing is.
  • De school en de ouders leggen de afspraken vast in een overeenkomst die vooraf wordt gezien door de inspectie.
  • Het is een tijdelijke situatie, waarbij het streven is de leerling op termijn weer te laten integeren in het reguliere onderwijs.
  • De school blijft het bevoegd gezag en kan derhalve bepalen dat het onderwijs deels of geheel weer op school dient plaats te vinden. Bij gebrek aan resultaat mag de school dus besluiten te stoppen met deze vorm van onderwijs.

  Leerplicht
  In Nederland is, in tegenstelling tot de meeste landen, leerplicht tevens schoolplicht. De maand nadat een kind vijf is geworden tot aan een startkwalificatie tussen 16 en 18 jaar moet een kind naar school. De leerplichtwet biedt de mogelijkheid op vrijstelling op grond van levensovertuiging of andere zwaarwegende redenen. Over deze koppeling tussen leer- en schoolplicht is veel jurisprudentie ontstaan, maar dat laten we hier buiten beschouwing.

  Schoolplicht impliceert feitelijk ook leerrecht. Het bekostigd onderwijs, inclusief aanvullende voorzieningen, zouden aan ieder kind passend onderwijs moeten bieden. In 2011 moet voor ieder kind onderwijs op maat aangeboden krijgen. Echter, dit blijkt nu en ook waarschijnlijk in 2011 niet mogelijk voor alle leerplichtige kinderen.

  Vrijstelling
  In de voorgaande situatie wordt uitgegaan van een leerplichtig kind. Sommige ouders besluiten bij de leerplichtambtenaar (LPA) vrijstelling van onderwijs te bepleiten op zwaarwegende gronden of op grond van levensovertuiging. Lukt dit, dan staat het de ouder vrij het onderwijs voor het kind in te richten zoals men wil. Echter, er vindt dan geen bekostiging meer plaats en de ouder zal dan zelf de kosten van IVIO@School moeten dragen. Vrijstelling aanvragen voordat het kind naar school gaat, is eenvoudiger dan wanneer een kind al een school heeft bezocht.

  Tot slot
  Helaas gebeurt het regelmatig dat er patstelling ontstaat en zich steeds meer organisaties ermee gaan bemoeien, zonder dat er onderwijs wordt geboden. Dit is in alle gevallen onwenselijk, want een kind raakt gedemotiveerd, verleert de studievaardigheiden en de ouders raken steeds verder verstrikt in regelgeving en instanties. Laat dit niet gebeuren! Leg afspraken, afwijzingen en reacties van de school e.a. instanties vast en zorg ervoor dat uw kind snel passend onderwijs krijgt. Desnoods door juridische stappen te nemen. IVIO@School kan u daar in adviseren of doorverwijzen.

  http://www.ivioschool.nl/thuiszitters/

   Het is nu vr jan 18, 2019 9:20 pm