CVS / M.E Forum


  Ouders slachtoffer van 'bewijsvoering' Jeugdzorg

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Ouders slachtoffer van 'bewijsvoering' Jeugdzorg

  Bericht van Altijdmoe.com op zo mei 06, 2012 9:02 am

  Ouders slachtoffer van 'bewijsvoering' Jeugdzorg
  Of beschuldiging waar is, doet er bij kinderrechter niet toe


  Jeugdzorg besluit zonder geldige reden tot uithuisplaatsing. Kinderrechters baseren zich op een ‘niet-pluisgevoel’ en zelden op feiten. „Wij doen niet aan waarheidsvinding.”

  Het weghalen van een kind bij de ouders door Jeugdzorg gebeurt altijd op een verraderlijke manier.

  Hun kind, dat er niets van begrijpt en in paniek raakt, wordt vervoerd naar een locatie die maanden geheim wordt gehouden. Ter voorbereiding op het eerste contactmoment met de ouders – een week of drie later, een uurtje per twee weken, onder toezicht op het kantoor van Jeugdzorg – wordt het kind belast met een strikte geheimhoudingsplicht, zodat het oudercontact al die maanden beladen is met angst voor versprekingen.

  In een professioneel ogend rapport van Jeugdzorg lezen de ouders enkele weken later wat zij in de fax van Jeugdzorg aan de kinderrechter ook al hadden zien staan: „jarenlange kindermishandeling” als „hypothese”, maar tot hun verontwaardiging zien zij dat de hypothese zonder onderzoek als vaststaand ‘feit’ in het rapport is vermeld. Hun advocaat maant zijn cliënten om Jeugdzorg vooral niet tegen te spreken.

  Fabeltjeskrant Jeugdzorg

  Wijzen ouders toch op de onjuistheid van de beschuldigingen, dan krijgen zij van Jeugdzorg te horen: „Daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding behoort niet tot onze taak.”

  Wijzen zij erop dat hun kind niets mankeert en het voortreffelijk doet op school, dan lezen zij tot hun verbijstering in een volgend rapport: „Het kind komt over als een zwaar beschadigd meisje als gevolg van jarenlang huiselijk geweld. Juist het feit dat zij ogenschijnlijk niets mankeert en ‘gewoon meedoet op school’, zou gezien kunnen worden als zorgelijk. Hieruit blijkt namelijk dat zij al jaren rondloopt met een groot geheim en dit nooit met iemand heeft kunnen delen.”

  Wijzen zij op de innerlijke tegenstrijdigheid – „Komt over als zwaar beschadigd” en „mankeert ogenschijnlijk niets” – dan is het antwoord weer: „Daar gaat het niet om in het jeugdrecht. Waarheidsvinding is niet onze taak.”

  Kaarten zij het aan bij de externe klachtencommissie (voorgezeten door een kinderrechter), dan opent de voorzitter de zitting met de woorden: „Vooraf moet ik u erop wijzen dat het in het jeugdrecht niet gaat om waarheidsvinding.”

  Klagen zij bij de Raad voor de Kinderbescherming over het klakkeloos overnemen van evidente onzin, dan krijgen zij te horen: „In het jeugdrecht gaat het niet om waarheidsvinding.”

  Komen zij bij de kinderrechter, dan opent ook die de zitting (achter gesloten deuren) met de woorden: „Vooraf moet ik u erop wijzen dat het hier niet gaat om waarheidsvinding.”

  Meningen en drogredenen

  De Bezwaarschriftencommissie Jeugdzorg rechtvaardigt het niet doen aan waarheidsvinding aldus: „Bij de verslaglegging worden de verschillende meningen niet gepresenteerd als feiten, maar is sprake van een duidelijke bronvermelding”.

  Dit is een drogreden. Bronvermelding brengt de waarheid niet dichterbij, omdat de ‘bronnen van Jeugdzorg’ vooral Jeugdzorg zelf is en verder ontoegankelijk zijn. De smoezen:


  • Het uithuisgeplaatste kind dat volgens Jeugdzorg steevast zegt de ouders niet meer te willen zien;
  • Een collega-Jeugdzorgwerker die zijn ‘hypothese’ heeft geformuleerd
  • Een arts of leerkracht die zich heeft laten strikken en nu zelf met een integriteitsprobleem zit;
  • Een ter afdekking telefonisch geraadpleegde psychiater wiens mening is gevraagd, maar die het kind of de ouders niet kent;
  • Rapporten van ‘ketenpartners’ die de stellingen van Jeugdzorg als uitgangspunt hebben genomen voor hún onderzoek en rapport.

  Onderscheid maken tussen feiten en meningen is een kwaliteitskenmerk van een professionele organisatie. Meningen moeten gebaseerd zijn op deugdelijk vastgestelde feiten. Blijken die later niet te kloppen, dan moet de mening kunnen worden bijgesteld en gevolgen ongedaan worden gemaakt.

  Onbetrouwbaar

  Jeugdzorg schermt ermee dat kinderen thuis gevaar lopen als we hoge eisen gaan stellen aan het bewijs. Daarom moet het ‘niet-pluis-gevoel’ van de jeugdzorgwerkervoldoende zijn. Altijd wordt de zaak van het vermoorde meisje Savanna erbij gehaald, maar die toont nu juist aan hoe onbetrouwbaar het pluis-of-niet-pluisgevoel van de jeugdzorgwerker is.

  De niet-pluis-opvatting steunt niet op de wet. Art. 255 BW: „De kinderrechter kan hangende het onderzoek de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is. Hij bepaalt de duur van dit voorlopig toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te allen tijde herroepen”.

  et op de woorden ‘dringend’ en ‘onverwijld’ en dan nog geen spoeduithuisplaatsing, maar een spoedondertoezichtstelling.

  Onderzoek moet

  Alleen in evidente noodgevallen mag worden opgetreden, maar slechts ter bezwering van de acute crisissituatie. Dat moet in elk geval kortstondig zijn en er moet waarheidsvinding op volgen. Dat volgt al uit de betekenis van de wettelijke term ‘onderzoek’.

  Die term kan op niets ander gericht zijn dan op de waarheid omtrent het onderzochte geval. Dat moet leiden tot een redelijke vorm van bewijs. Dat is iets anders dan een ‘niet-pluis-gevoel’ of de categorische slogan „wij doen niet aan waarheidsvinding”, die in de praktijk gemeengoed blijkt te zijn.

  Het bewaken van de waarheid in de democratische rechtsstaat is wettelijk een taak en een plicht van de kinderrechter. Achter gesloten deuren verzaken kinderrechters die plicht.

  Gemene mensenstreken

  De problemen zijn onhoudbaar. De brandbrief van de Rotterdamse jeugdrechtadvocaten dateert alweer van december 2008. Een studiedag volgde, en in februari 2010 een rondetafelgesprek met een deels sceptische Commissie Jeugd en Gezin. In de Tweede Kamer klinkt de roep om Jeugdzorg op te heffen.

  Vervanging van de Jeugdzorg door een organisatie met een nieuwe naam – Centra voor Jeugd en Gezin – zoals de Voogdijraden werden vervangen door de Kinderbescherming, leidt alleen maar tot een nieuw orgaan met mensen „met dezelfde mensenstreken”.

  Maatregelen moeten niet alleen zijn gericht op de uitvoerders, zoals gezinsvoogden en hun leidinggevenden maar op de gezagsdragers die in de rechtsstaat verantwoordelijk zijn voor het boven tafel komen van de waarheid: kinderrechters. Kinderrechters die de waarheid niet bewaken moeten voor een in te voeren openbare ‘waarheidskamer’ kunnen worden gebracht.

  *) Peter Prinsen (foto) is oud-advocaat en specialist in het familierecht. Zie ook Peterprinsen.nl

  Peter Prinsen | 28-03-11 15:19

  • Reacties

  • Paul | 28/03/11 om 16:02

   Jeugdzorg is een bestuursrechterlijke organistatie en kan gewoon via het bestuursrecht afgedwongen worden om juiste informatie te verstrekken en op basis van juiste informatie besluiten te nemen. (LJN BD1113)

   Als deze informatie onjuist is kan op bestuursrechterlijke gronden gewoon het besluit vernietigd worden. En dat gebeurt gelukkig steeds meer.

   Ook heeft recentelijk de Ombudsman bepaald dat BJZ aan waarheidsvinding dient te doen.

   http://rapporten.nationaleombudsman.nl/rapporten_db rapport.asp?rapportnummer=20110015

   Ik ben dan wel geen advocaat maar ben klaarblijkelijk beter geinformeerd. (aservire@hotmail.com)


  • Divers | 03/04/11 om 17:26

   “dient te doen”: het duurt jaren voordat de ouders – als zij het al aan durven kaarten, want o jee, dan krijg je jeugdzorg/gezinsvoogden helemaal tegen je – over fouten die aangekaart zijn uitsluitsel krijgen. Dan is het kwaad al lang geschied.

   Ik weet nu van een verbijsterend ander geval: meisje van 16, na werkelijke problematiek eigen ouders nu eindelijk geplaatst bij pleegouders; gaat hardstikke goed. Pleegouders willen langer voor haar zorgen, maar::: jeugdzorg beslist anders! Het meisje moet in een instelling!! Dat is beter voor haar…..

   Je wordt er ziek van, van alle ellende veroorzaakt door jeugdzorg. “Wacht je ervoor om hulp of jeugdzorg in te schakelen” is een juiste waarschuwing op de site van de heer Prinsen.

   P.S. Mijnheer Prinsen, is er iets dat buitenstaanders voor het bovengenoemde meisje kunnen doen?


  • Drs. N.J.M.Mul | 05/04/11 om 12:13

   Goed artikel van een bij mij zeer bekende advocaat die het écht wel weet met zijn ervaring!
   Dank je Paul om ‘mijn trots’ de uitspraak LJN BD1113 aan te halen, waar ik de ‘aanstichter’ van was! Overigens ligt in het verlengde hiervan de uitspraak LJN BM2886 (CrvB)! Een probleem blijft, dat ondanks de jurisprudentie en rechtelijke uitspraken die de kinderrechter in feite verplichten om wél de rechtmatigeheid van indicatiebesluiten te toetsen, rechters dit straffeloos NIET doen, ondanks zelfs de wettelijke plicht in art. 20 en 21 Rechtsvordering. Tips voor ouders en advocaten heb ik bijeengebracht in deze map, ‘Nico Mul’s link’: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf
   Zie hier in hoofdstuk 5 de uitsprak van de hoogste directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, mw. van Kleef: ‘Het klopt, de Raad doet NIET aan WAARHEIDSVINDING’ en die Raad heeft het over ‘profesionaliteit’. Uit huis plaatsing dient een uiterste middel te zijn en niet een begin van de zogenaamde ‘hulp’!

   Ik vraag me af: hoe lang neemt de Nederlandse bevolking het nog dat kinderen hun ouders wordt ontnomen, ouders worden gediskwalificeed, alles onder het mom van ‘zorg’, maar in feite gebeurt ten bate van de industrietak die ‘jeugdzorg’ heet en pleeggezinnen die zo graag een kind willen adopteren. Voor dat laatste werd zelfs openlijk reclame gemaakt door politici: ‘wilt u een kind adopteren, meldt u dan als pleegouder’. Een SP-Tweede Kamerlid heeft zich kort geleden sterk gemaakt voor de verbetering van de positie van pleegouders…Nu mogen ze al na één jaar ‘blokkaderecht’ hebben, d.w.z. kind nooit meer terug naar echte ouders

   Drs. N.J.M.Mul
   N.J.M.Mul@gmail.com


  • Strubbe | 07/04/11 om 02:12

   Waarheidsvinding is een woord waarbij juristen buiten het strafrecht voor terugdeinzen. Dan wordt ‘t te ingewikkeld voor hen. Ze zijn immers geen psychologen of infant-psychiaters.

   In het Familierecht (OTS + UHP/ BJZ+RvdK) zou men moeten spreken van WERKELIJKHEIDSVINDING: …..in het diagnostisch belang van het kind, naar kinderrecht IVRK artikel 24.

   Het boek De Jungle van de Jeugdzorg bestaat naast ouder-organisaties niet voor niets. (http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5) .

   In de adoptiewereld werd met een groot onderzoek bevestigd wat we in Nederland al wisten: ‘de reguliere jeugdzorg is volstrekt onbekwaam om de juiste kennis in te huren, wil geen diagnoses stellen bij kinderen’ waar wsch. een gedragsstoornis door de werker op de vloer van BJZ over het hoofd werd gezien.
   |
   Het is zo makkelijk: wanneer een puber uitspeelgedrag vertoont (of intrigantengedrag) dan worden de ouders belast; en belaste ouders: een goede reden om een OTS aan te vragen: de schuld ligt dan toch bij de ouders die hulp vragen?!! Of niet? :
   Zou het aan het gedragsgestoorde kind liggen; laten we denken aan onveilige hechting of autistisch spectrum?
   Dat ziet BJZ niet, dus is het voorstelbaar dat ze met speculatieve gronden een UHP aanvragen, de ouders hun instemmingsrecht ontnemend. Dat is goede ‘jeugdzorg’: snel makkelijk het huis uit.

   Maar het kind is gebaat met werkelijkheidsvinding: diagnostiek!!!!!
   Diagnostische rapporten worden zelfs door BJZ weggewoven, zien we.
   Het is niet voor niets dat een adoptieprofessor in 2000 een voorstel aan de regering heeft gedaan: sticht een gespecialiseerde ingang voor o.a. adoptiezorg. Maar neen, het zijn toch maar incidenten, al die hulpvragende geadopteerden, laat maar barsten – zo lijkt het na ruim een decennium.

   En heeft iemand ooit gezien dat BJZ een afweging maakte tussen de schade die een uithuisgeplaatst-zijn aanricht bij een kind tegenover de vermoedelijke schade van de mogelijke bedreiging waarin het indicatiebesluit sprake is?

   Ook wanneer ouders of hun advocaat duidelijk aangeven dat de kinderrechter ook bestuursrechtelijk moet kijken vlgs LJN BD1113, dan wordt dat gedacht te laten doen door een rechter in hoger beroep: dat doen veel belaste en verdachtgemnaakte ouders toch niet.
   De rechter vergeet als jurist dat het recht heeft op diagnostiek op niveau!!!

   Raadsheer Van Teeffelen (Hof ‘s Hertogenbosch)schreef in het juristenblad FJR, nr. 10, 2010, pag. 248, 2e kolom, dat het o.a. onbevredigend is dat BJZ, wanneer het geen echte antwoorden kan geven op de zitting, dan maar zegt: “we doen het goed; vertrouw op onze professionaliteit”. Ook schoonmakers zijn professioneel, dus wat zegt zo’n opmerking van BJZ?
   Het bevestigt dat BJZ veel werkt met speculatieve gronden, als het geen insinuaties zijn.
   Hoeveel geadopteerden zijn zo niet foutief ‘behandeld’?!!!

   Een IBAP zou er eindelijk moeten komen, in het kind-belang, voor pleeg- en adoptiegezinnen, en die met een gedragsgestoord kind (Balans, LOGA, OverSchatten, De Knoop, LAVA, enz. enz.). Een deur die gefinancierd wordt door het budget dat het kind dat niet naar BJZ gaat, daaruit meeneemt naar die diagnostisch gespecialiseerde deur. ……. En heeft u bij specialisten ooit meer bureaucratie gezien dan bij BJZ???


  • Strubbe | 07/04/11 om 23:19

   Ik zelf niet, maar volgens politici zou directe diagnose tot meer bureaucratie leiden. Ik zou zeggen: ouders en advocaten, verenig u.


  • Alice | 19/04/11 om 13:16

   Meneer Prinsen, u hebt helemaal gelijk. De rechters moeten wakker geschud worden. Zij moeten geen gezinnen meer kapot maken.


  • Liesbeth | 08/05/11 om 12:34

   Het is zeer merkwaardig dat dat ‘waarheidsvinding’ volledig wordt ‘overruled’ door een ‘niet pluis gevoel’… Heb zelf ervaring met BJZ. Jarenlang hebben mijn kinderen zich probleemloos ontwikkeld totdat mijn ex in de gaten kreeg dat hij middels valse beschuldigingen een voet tussen de deur kon krijgen bij BJZ… alleen maar om mijn leven te ruineren en zijn wraakgevoelens te uiten met verhalen die volledig uit de duim gezogen waren. Een geloofwaardige presentatie van de man, maatschappelijke status, veelvuldig verdraaien van feiten en leugens opvoeren… Het kan allemaal. Niemand kijkt naar de feiten… of wellicht heel simpel: de dicrepantie tussen datgene wat iemand zegt en feitelijk doet. Hulpverleners laten zich snel in de luren leggen en dan bieden clichés als: ”een gefrustreerde ex probeert de omgang tussen vader en zijn kinderen te traineren, een goede houvast’. Zeer zorgelijk hoe BJZ opereert, zorgvuldigheid is rapportage is al een groot aandachtspunt: daar gaat het al mis: zoveel onjuistheden maar je kunt er niets aan doen… Anders dan zwijgen want anders jaag je ze onnodig tegen je in het harnas. De rechten van ouders en kinderen zouden veel beter beschermd moeten worden, met contra-expertise waarbij de insteek moet zijn: kind blijft thuis, tenzij het echt niet anders kan… en dit moet dan zéér goed onderbouwd worden met duidelijk scenario voor de toekomst en reductie van onzekerheden. Nu is het middel vaak ernstiger dan de vermeende kwaal en de lange termijneffecten desastreus. BJZ maakt meer kapot dan je lief is….


  • Marcel | 13/05/11 om 16:26

   heb er ook mee te maken gehad. Kinderrechters nemen klakkeloos het verhaal van de kinderbescherming/jeugdzorg (kbj) over. Kbj de vermoedens, wij de bewijzen maar het mocht niet baten. En heren advocaten hier: het is je kind dat van je wordt afgepakt. Processen duren maanden en je vecht tegen een machtige instantie met onbeperkt budget. Dus ook nog op die manier rechtsongelijkheid. De enige die echt wat probeerde was Jan Hop. Dit is zijn website: http://www.burojeugdzorg.nl. Kbj zit er alleen maar voor het geld. Hoe meer uhp’s hoe meer budget. Sterker, onze zoon was al verkocht aan de pleegouders. Ik HAAT die lui.


  • Liesbeth | 07/07/11 om 22:12

   Je staat inderdaad machteloos tegen mensen die eindeloos strijden om ‘hun gelijk’.. Zeker als er financiële middelen zijn die de toegang tot de rechtvank mogelijk maken en steeds nieuwe ingangen gecreëerd worden: ‘valse meldingen doen’, veelvuldig liegen, lasterlijke uitingen, neerleggen, onrust creëren, ongenoegens uiten en vooral: ‘bezorgdheid’ tonen t.a.v een weerloos kind. verschrikkelijk wat een verdriet.

   De kern zit in deze ‘bezorgdheid’ van de vader die is mogelijk zo geveinsd maar gericht op eigenbelang: het ‘hebben’ van het kind; maar wie prikte er doorheen? Dat moet je héél goed kijken naar wat iemand zegt en feitelijk doet, daar zit doorgaans een discrepantie tussen bij dit soort personen.
   Maar zover kijkt BJZ niet, daarvoor hebben ze (doorgaans)de tijd, middelen en expertsie niet en naar de juridische kant van het verhaal wordt al helemaal niet gekeken. Daar zou toch juist de aandacht naar uit moeten gaan: wat is de werkelijke kern van de zaak? De achterliggende motieven? En waar zijn de belangen van het kind??? Wie is werkelijk betrokken bij het kind, verzorgt het, staat er voor klaar en wie is de onruststoker die strijd voor zijn(Haar) gelijk ten koste van levensgeluk van de ander???

   Is beeldvorming gebaseerd op feiten of op basis van ‘presentatie’: een mooie pak, goede babbel, sociaal wenselijk verhaal, geloofwaardige indruk. Die ‘geveinsde empathie’ daar wordt teveel op af gegaan.
   En de geijkte cliché: ‘de moeder houdt de kinderen bij de vader weg’…. dat mag niet gebeuren, dat is niet in het belang van het kind. Er zijn echter ook vaders die niet willen zorgen maar die hun ex het kind niet gunnen en er alles aan zullen doen om haar leven en dat van het kind/de kinderen te ruïneren… Onder het motto: ‘bezorgdheid’ en heel veel strijd….

   BJZ hoort alleen de verhalen aan en verdiept zich niet in juridische kwesties, de psychologie ‘achter het verhaal’ terwijl daar de oorzaak zit voor ‘het niet pluis gevoel’. Wat zijn de ware motieven van de vader? Dáár zou naar gekeken moeten worden en vooral: het welzijn van het kind. Hoe kan een moeder ‘opeens gek’ zijn als de baby het prima maakt? En als moeder van slag raakt, zou de oorzaak dan misschien wel in een ‘bemoeizuchtige ex’ kunnen zitten die haar en haar familie aan alle kanten traineert? Een ex die jarenlang een ‘machtsstrijd’ aan gaat voor zijn eigen ‘gelijk’, i.p.v. het geluk van zijn kind.

   Ik vrees dat hier bijna niets aan te doen is… Het gaat bij rechtbanken vaak niet om waarheidsvinding maar, of datgene wat beweerd wordt voldoende aannemelijk kan worden gemaakt zodat betrokken rechters hiervan overtuigd raken. En dan ook nog: bij welke rechtbank, bij welke rechter(s).. de variëteit in uitspraken is ongekend.
   En als je te maken hebt met een vader die een leugenaar is, dan ben je (vrijwel) kansloos….

   Veelal zijn figuren die eindeloos blijven strijden te scharen onder de ‘psychopaten’… Zijn kunnen niet tegen hun ongelijk en blijven doorgaan, ten koste van alles en iedereen… Dáár zou veel meer oog voor moeten komen bij BJZ, De Raad voor de Kinderbescherming en zeer zeker de Rechterlijke macht. Wat zijn de feitelijke motieven van
   een persoon die de strijd blijft aangaan; wat zegt dit over iemands persoonlijkheidsstructuur? Wat is het effect hiervan op een jong kind??? BJZ, RvdK, en de rechterlijke macht zouden zich veel meer moeten verdiepen in de psychologie van de psychopaat…

   Geen psychopaat in de vorm van koelbloedige seriemoordenaar die met wapens rondloopt maar een zeer schadelijk persoon zonder ontwikkeld geweten die rücksichtlos te werk gaat: een ‘zielemoordenaar’… Lees het boek van Jan Storms ‘destructieve relaties op de schop’ en een ieder die ermee te maken heeft gehad zal de pyschopaat herkennen. Alles moet kapot, de moeder moet eraan, het kind moet eraan, de instanties zijn slechts ‘middelen’ om het gelijk te halen en bij gebrek aan inzicht is de kans groot dat ze meedrijven op de leugens van de psychopaat. Zo’n situatie is verschrikkelijk; ruïneert levens en maakt je bestaan tot een nachtmerrie.

   ‘Afstand nemen’, de juiste hulpverleners zoeken die bekend zijn met het fenomeen psychopathie (doorgaans niet bij de reguliere GGZ) en zorgen dat je steun krijgt; steun om het vertrouwen in jezelf terug te krijgen en je (klein) kind te redden. De website van Jan Storm (www.zelfbscherming.org) geeft adressen van advocaat en hulpverleners die hopelijk steun kunnen bieden in deze ongekend moeilijke situatie. Veel sterkte toegewenst! Liesbeth.


  • Strubbe | 12/07/11 om 12:43

   “OUDERS zijn kindermishandelaars”, daar gaat BJZ en RvdK van uit: ze moeten kijken met ‘kinderbeschermende ogen’.
   De Savanna-zaken worden misbruikt als voorbeeld dat ingrijpen en uithuisplaatsen bij een onderbuikgevoel nodig is.

   Dat externe onderzoeken duidelijk hebben gemaakt dat Savanna-zaken als smoes cq. onterecht bewijs worden aangevoerd, wordt weggewoven:
   De kern van de conclusies is: ‘BJZ weet geen kennis/kundigheid te matchen bij de case’.
   Dit volgt uit de Commissie Samson (Seksueel misbruik door jeugzorg/pleegzorg); dit volgt uit Donaldson Adoption Institute (Keeping the Promise: reguliere jeugdzorg heeft geen kennis voor behandeling aan geadopteerden); dit volgt uit Onderzoeksraad voor de Veiligheid (Van Vollenhoven, over Savanna-zaken). BJZ brengt geen kennis bij het kind.

   ‘Ouders zijn vaak kindermishandelaars’ en “wij doen het goed” aldus BJZ: het stug volhouden aan dit riedeltje veroorzaakt veel schade aan onterecht uithuisgeplaatste kinderen, waar geen weging werd gemaakt tussen de schade ten gevolge van het uithuisgeplaatst-zijn (als feit) en de schade van de vermeende bedreiging – en dan te bedenken dat veelal er geen diagnostisch onderzoek aan een UHP ligt, er geen stappen werden ondernomen om eerst het kind thuis tezamen met de ouders te behandelen of een Eigen Kracht Conferentie op te zetten, of zelfs een VIB te doen.

   Er wordt zelden als eerste een opvoedcursus met VIB ingezet: neen, het kind moet uit huis als ‘veiligheid’. Voor wie veilig? Het kind gaat uit van ‘bij z’n ouders’. Daar, thuis, kan het evt. verwerken, beter dan een extra verwerkingstaak geven door het uithuis te plaatsen in een voor zijn beleving een onveilige, onbekende omgeving.
   (Een opvoedcursus is leuk en interessant!)

   Het begrip hechting en hechtingsstoornis worden – zonder kennis van zake in dezen – door BJZ misbruikt om hun gelijk te behouden:
   Het is hechtingsgestoord dus mag het niet terug naar huis, of het kind is gehecht aan de pleegsituatie (waar GEEN diagnose aan ten grondslag ligt: ‘schijn-hechting’ wordt niet onderkent bij BJZ).

   In strijd of schijnbare strijd lijkt het belang van het kind niet voorop te staan: IVRK art. 24 spreekt toch dat voor z’n (psychische) gezondheid de hóógste mate van inzet moet gelden.
   Diagnostiek is beter dan sociaal werk met onkundige macht.

   Dat bij ‘het belang van het kind’ door BJZ de hakken in het zand worden gezet (gezinsvoogdes: “ik weet het beter”), is tekenend vreemd te noemen.

   Het boek onder http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5 is natuurlijk slechts (maar nu o zo nodig) een handleiding voor ouders om bij eventualiteiten van miskleunen door BJZ/RvdK zich enigszins te verweren.

   Voor goede constructieve ideeën: zie http://www.nujij.nl/algemeen/haatsites-tegen-jeugdzorg-radio-1.12949246.lynkx .


  • Strubbe | 12/07/11 om 21:01

   Omdat het artikel uit FJR op internet is afgeschermd voor zover ik vind met zoekopdrachten, hier een opvallend deel eruit:

   Zo schreef Raadsheer mr. P.A.J.Th. van Teeffelen (Juristenblad FJR, nr.10, 2010, p. 248, Rechtspraak.nl) van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch over een van de herkende knelpunten van BJZ:
   “Het derde knelpunt heeft betrekking op de verantwoordings-plicht van Bureau Jeugdzorg. Het bureau heeft er tegenover het Hof nogal eens zichtbare moeite mee zich te verantwoorden. Dat kan gemakkelijk leiden tot irritaties over en weer. Voor het Hof is het de kunst om hoffelijk te blijven, ook al heeft men soms grote problemen met de wijze waarop door het Bureau in het verleden is gewerkt. Doordat er soms in een jaar weinig structureel aan een bepaalde zaak is gewerkt, ontstaat in een vraaggesprek tussen medewerkers van het Bureau en leden van het Hof nogal eens een pijnlijke situatie. Het bureau wil dat wel eens een houding aannemen van: ‘wij weten het beter en u begrijpt toch niets van ons vak’.”

   Men moet dus wel al na maanden wachten in appèl zijn gegaan, om vlgs LJN BD1113 beter te laten kijken of BJZ z’n werk wel betrouwbaar heeft gedaan of niet.
   Zijn diagnostische rapporten onder tafel geschoven? Zijn roddels aangedikt als ‘bewijs’ zonder echt te kijken naar het kind? Zijn de indicaties wel op niveau of eenzijdig?

   Dat ziet enkel de rechter in hoger beroep, die die dag toevallig tijd heeft en enige kennis heeft van psychologie e.d..
   Jeugdzorg en recht voor het kind is dus Russisch roulette.

   Het ‘belang van het kind’ mag geen uit de lucht gegrepen bewering zijn, op basis van roddel van derden, maar diagnostische kennis.

   En ja, er zijn ouders met een allergie voor pedagogie (boeken en cursussen). Maar wij hebben het over gewone gezinnen, die wel hun best doen, maar werden beschuldigd omdat de sociaal werker bij BJZ geen kennis heeft van gedragsproblematiek op diagnostisch niveau.
   U kent de smoes van BJZ dat er een gedragsdeskundige meekijkt in het team, maar die moet zo objectief blijven dat deze de cliënt niet mag zien.
   Kom maar eens bij een arts die een diagnose geeft zonder de patiënt te hebben gezien: tuchtrecht!!! Beroepscode!!!

   Maar een OTS+UHP-behandeling schijnt dus naar BJZ goed te zijn voor vele kinderen: ‘dat is veilig’.
   De schade van uithuisgeplaatst-zijn, die wordt veroorzaakt door BJZ, wordt genegeerd.


  • bla bla bla | 10/08/11 om 13:54

   Alles wat je zegt zal zeker te weten verdraaid en negatief tegen je gebruikt worden. meewerken met de voogd wat ze zo graag willen zouden ze moeten veranderen in: de voogd bepaald en zodra u wat inbrengt doen we het tegenovergestelde. u heeft maar te volgen.


  • R.den Hartog | 06/09/11 om 15:18

   Hoe kan dit allemaal in een land als de onze.
   Is er dan niemand die BJZ zodanig kan aanpakken dat hier de bezem er eens zorgvuldig door heen gaat.
   BJZ veroorzaakt nog meer ellende als dat er al was.
   Opdoeken die club laat ze beter werk gaan doen?
   Of kom ik nu aan hun centjes.


  • ada | 15/09/11 om 21:30

   Mijn 2 kinderen werden bij mij weggehaald en in een pleeggezin geplaats. Mijn zoontje die had die tijd al adhd maar dat wisten we nog niet en die pleegouders konden niet tegen zijn drukte en werd hij mishandeld en nu dat ze vandaar weg zijn heeft bjz achteraf ondekt dat ze mishandeld werden en tot nu toe heeft bjz nooit zijn excuses aangeboden voor wat er gebeurd was met mijn kids.


  • patricia | 16/09/11 om 22:43

   heb gelezen dat BJZ/AMK voor elke “goede” afhandeling bij een OTS 15.000,- en voor elke “goede” afhandeling bij een UHP 30.000 euries krijgt … . kassa…
   ik ga dr ook werken … dan hou ik en mn kind daarbuiten en krijg premie(s) aan het eind vh jaar …


  • Strubbe | 30/10/11 om 00:04

   BJZ en straks de CJG in de gemeente moeten voor het budget voor volgend jaar bezettingsgraden halen.
   Het werkgelegenheidsbelang van BJZ en consorten is daarmee bewezen.
   Doorleiden naar een echte diagnost die integraal onderzoek doet, kan men niet verwachten bij BJZ e.c. .

   Ga dus voordat BJZ in het oog komt, naar een DIAGNOST. Lees Uitvoeringsbesluit bij de wet op de jeugdzorg, artikel 3 en 4 en begrijp wat lid 2 stelt tegenover lid 1….
   Voldoet u aan lid 2, dan heeft u geen recht op jeugdzorg maar op volwaardige gezondheidszorg voor uw gezin.

   Geef dit door aan ongelovige ouders!
   Het AMK ziet graag meldingen (maakt reclame!). Dat is een onderdeel van BJZ, met die mooie kans uw kind te verliezen aan professionele onderbuikvoelers. (Professioneel betekent hier: de kost winnend).

   Men moet dus eerder naar een geregistreerd (arts) diagnost/ specialist.


  • anita | 06/11/11 om 11:52

   wat ik allemaal lees herken ik maar al te goed maar moet ik alleen tegen deze verantwoorde crimineelen vechten
   wie durft met mij iets te ondernemen ik ben het spug zat
   rechters moeten eens berecht worden voor het leed wat ze verrichten om alles zo klakeloos aan te nemen.
   bjz moet onder de loop genomen worden niet mijn gezin
   ik heb tal van bewijzen bandopnamens filmpjes maar niemand geloof je wie weet raad


  • Ante | 15/11/11 om 10:37

   Ook ik herken het verhaal maar al te goed. Het is ongelofelijk, die rechteloosheid.
   Mijn idee; als dit zo vaak gebeurt, moet en veel ouders rondlopen die die hebben meegemaakt. Deze ouders kunnen voor een continue stroom Dwaze Moeders zorgen. Dagelijks loopt een groep uren over het Binnenhof met een witte hoofddoek om en borden met pakkende teksten. Aan langlopende politici en cameraploegen delen ze een duidelijke verklaring uit. Prominenten kunnen zich regelmatig daarbij voegen.
   Dat zal de aandacht op dit probleem hopelijk beter vestigen dan al die overleegen, onzichtbare commissies en nooit gelezen rapporten. Politici willen schitteren en dat kunnen ze alleen voor de camera. Daar moet het gevecht worden uitgevochten, vrees ik. Want het zelf reinigend vermogen van deze tak van industrie is nihil.


  • saskia | 16/11/11 om 13:39

   Jeugdzorg wil mijn kleinkinderen uithuis plaatsen omdat het niet zo goed gaat met de ouders.Kinderen daar gaat het goed mee het zijn leuke en vrolijke kinderen,waren nooit getuige van de ruzie’s .Omdat zij dan bij mij waren als het niet zo goed tussen hun ging dus zij zorgde wel voor het welzijn van de kinderen om ze naar mij toe te brengen.
   Ouders vragen al jaren om hulp die zij niet krijgen en nu wil jeugdzorg de kinderen afpakken waar het goed mee gaat ik ben radeloos hoe kan je dit een kind aan doen waar het goed meegaat.
   Jeugdzorg verdraaid ook alles in brieven beloven dat de kinderen nooit weggenomen zullen worden maar zij houden geen woord heeft een kind dan geen recht op bescherming tegen zulke instanties wie o wie kan mij helpen wij zijn bang en moe om deze schatten van kinderen kwijt te raken en dit alles omdat de ouders hulp zochten .
   Zij houden van elkaar en willen als een gelukkig gezin verder met hulp.


  • marcel | 23/11/11 om 14:31

   dit is een verhaal uit duizenden maar wil je hier iets tegen doen doe dat niet via de rechter deze zijn de hulphondjes van bjz om dat te krijgen wat je wil hebben nml hulp dan doe je dat via de bestuursrechter via een wob verzoek
   hiermee kan je aale onwaarheden uit het dossier weghalen met je eigen feiten en je moet dan met een hulpplan komen
   bjz moet hier dan aan voldoen.


  • renate | 24/11/11 om 15:51

   alles herken ik wat hier word geschreven.
   ook ik heb alles op papier als bewijs en geluidsopnames en als het bjz niet aanstaat en het past niet in hun straatje dreigen ze met uithuisplaatsing. BJZ moet op de schop en heel snel. Ze kunnen je gewoon kapot maken en dat doen ze maar al te graag.
   mijn ex wil niet 50-50 reizen, ook niet halen of brengen
   sinds ik verhuisd ben en ik breng ik de kinderen naar mijn ex 196.5 km enkele reis verderop en nu ik dit niet meer kan dragen financieel krijg ik een schriftelijke aanwijzing omdat mijn ex geen financieel nadeel mag lijden en ik verhuisd ben en daarin dreigen ze met UHP als ik mijn kinderen niet breng, ze misbruiken hun eigen machtspositie als het hen niet aanstaat of het niet in hun straatje past. BJZ draait er een mooi verhaal van om zo toch wel een machtiging te krijgen en vertellen de rechter echt niet het ware verhaal. Indicaties kloppen ook nooit en wijzigen doen ze niet. wat zij vinden is volgens hen zo.
   ik heb 1 dec weer een rechtzaak omtrent het halen en brengen van de kinderen. Ik heb er teveel ervaring mee en ben zelfs op tv geweest vorig jaar en als iemand ergens meezit kan ik mss helpen.


  • a. blauw | 15/12/11 om 10:57

   Handtekeningen verzamelen en een petitie indienen (we hebben er 50.000 nodig) Ik lees allemaal individuele verhalen die ongeveer overeenkomen met mijn ervaringen met jeugdzorg. In 99 procent van de gevallen hamert de rechter de stukken gewoon door en als ouder kun je nergens je recht halen.
   Niet aan waarheidsvinding doen is juist het probleem en de burger is daarmee slecht af.


  • Strubbe | 24/12/11 om 18:54

   Dat BJZ zelf regelmatig aan (justitiële) kindermishandeling, het fout handelen met een kind dat tot schade door het ongediagnosticeerd uithuisgeplaatst-zijn leidt, doet, zal BJZ met alle middelen bestrijden en ontkennen.

   Bij arts drs. N. Mul (boven) staan link’s die handig zijn voor ouders.
   Er zijn ouderorganisaties —– Die hebben niet voor niets bestaansrecht, helaas. Wordt lid of donateur.


  • kimberley | 02/01/12 om 22:36

   Wie zou ons kunnen helpen?
   Ik en mijn vriend zijn verwikkeld in een moeilijke zaak met BJZ. Ons zoontje ( net 3 maanden oud ) is op 9 december 2010 uit huis geplaatst.

   In het rapport staan onwaarheden en als wij dit melden bij de casemanager, wordt er dood leuk gezegd dat wij negatief zijn. Dat wij de boel verdraaien terwijl juist de hulpverlening dit doet. Alleen wordt er tegen ons geadviseerd om niet tegen BJZ in te gaan, omdat het dan alleen maar langer gaat duren. Ook is het bij ons niet bekend dat er een bevel ligt van de kinderrechter om ons zoontje uit huis te plaatsen.

   Wie kan ons helpen met de juridische informatie, wat mag BJZ wel en niet ? Overigens is ook door BJZ vastgesteld dat ons zoontje niks te kort komt aan liefde en aandacht. Hij krijgt op tijd zijn voedingen ect.
   Ik ben een jonge moeder van 21 jaar en weet totaal hier helemaal niks van en wordt langzamerhand knettergek van alle bureaucratie.
   Ik ben op dit email adres te bereiken ; kimberley.luijks@live.nl


  • marie-jose | 06/01/12 om 12:13

   waarom mag jeugzorg een gezin kapot maken door allemaal leugens te verzinnen en als je daar op wijst wordt er niets mee gedaan ze gaan gewoon alleen uit op de leugens van mijn ex die heeft altijd gezegd ga je kapot maken en haal de kinderen je weg dit is ook gebeurd.door de vieze leugens van hem.terwijl hij me nota bene met de kindere op de straat heeft gezet.en als ik de waarheid vertelt zeggen ze alleen maar dat ik verwijten maak naar mijn ex.en ze hebben ook geen waarheidsevindingen gemaakt.hebben wel de kinderen uit huis geplaatst om welke reden door alleen maar leugens van mijn ex en door jeugdzorg.waar de kinderen niet uit huis hoeven worden geplaatst doen ze het wel en waar het nodig is is te vaak te laat.begrijp niet hoe jeugdzorg te werk gaat.ze worden er alleen maar beter van door leugens te vertellen en daar worden ze zelf beter van en ze maken gezinnen kapot maar als zij maar het geld in hun laatje hebben.als de regering hier eens iets aan zou gaan gaan doen zoals waarheidsbevingen verplicht zouden moeten worden.
   heb geen goed woord voor jeugdzorg.ik haat jeugdzorg en zeker die gezinsvoogd die alleen maar leugens kan verzinnen


  • Bezorgde moeder | 07/01/12 om 05:29

   Goedendag,

   veel van wat hierboven is beschreven is zeer herkenbaar.
   Ik ben een uitstekende moeder volgens velen, ook volgens deskundigen. Zelf heb ik altijd zorgzame beroepen uitgeoefend, zoals pedagogisch medewerker, coach, trainer en juf. Pabo gevolgd. Door externe blunders -werkgever gemeente- en daaropvolgend hulpverlening in een zeer problematische wijk terechtgekomen, met bewoners uit een zeer ander milieu. Veel kinderen daar werden behoorlijk verwaarloosd, maar de vnl. linkse bestuurders en hulpverleners durfden daar niet in te grijpen; politiek beladen en de werkdruk werd enorm, aangezien het nogal
   wat probleemouders en dito kinderen betrof. Discriminatie dus. Mijn kinderen werden dagelijks bedreigd, en meermaals mishandeld. Politie, gemeente, hulpverlening trad niet op; men was bang en de macht van Meldpunten Discriminatie groot. Na afschuwelijke jaren negeren van de deze hel, zijn we gevlucht. Raar om te moeten vluchten voor crimineel, terroriserend gedrag in je eigen land n.b., zeker als jezelf en je kinderen zeer sociaal en welopgevoed zijn.
   Na het vluchten uit mijn prachtige, grote huis, kreeg ik niets aangeboden vd gemeente/hulpverlening.
   We leefden meermaals met rechten die ver beneden het niveau van een asielzoeker lagen. Dat terwijl ik nog steeds id zorg werkte!
   Na die vreselijke jaren eindelijk een groot huis in fijne wijk gehuurd. Natuurlijk kreeg ik geen inkomen/huursubsidie ed.; na die martelende tocht hield men de hand boven het hoofd vd….instanties! Ik had een lintje verwacht, de moeder-vh-jaar-award. Excuses, mijn rechten terug, mijn tienduizenden euro’s, rehabilitatie! In plaats daarvan; weer geen rechten, wel OTS”en, terwijl deskundigen RvdK en BJZ waarschuwden; gun dit gezin rust en rechten!
   Zo”n beetje alles is verdraaid, ipv. rechten kregen we UHP”s.
   Nu ver beneden bijstandsniveau ivm. de vele kosten en de soc.zekerheidsrechten die ik niet ontvang.
   Wie zou mij svp kunnen ondersteunen in mijn rechten naar mijn kinderen? Emotioneel, juridisch, praktisch?
   Ik word overbelast door hoeveelheid aan taken, wie zou svp. bij mij op huisbezoek kunnen komen?
   Ik kan helaas niets betalen; alles heb ik id kinderen geinvesteerd. Bvd!


  • Bezorgde moeder | 07/01/12 om 05:45

   Daarnaast zoek ik
   *goede onderzoekers, die mij testen/onderzoeken op mijn funktioneren als moeder en mens.
   *Goede traumazorg, bv door therapeut die bekend is met het Jeugdzorgdrama. Veel specialisten/zorgverleners scharen zich nl klakkeloos en gemakzuchtig achter de Grote Jeugdzorgmonopolisten.
   *Een advocaat die gewoonweg goed is en zich daadwerkelijk in wil zetten, en mijn verhaal ivm. discriminatie ook steunt.
   *Iemand die niet koeltjes op afstand ageert, maar -de komende tijd- eerst mij leert kennen en snel al eea in werking stelt gezien de procedures die maar doorgaan zonder dat er een verdediging is, en een goede aanval van mijn kant. Alleen red ik dit echt niet! Na verloop van tijd kan de betreffende persoon dan meer op afstand ageren.

   Ih. algemeen dienen er zwartboeken opgesteld te worden, veel meer aktie ondernomen te worden. Er gebeurt nl. veeeel te weinig terwijl Jeugdzorg onrust en trauma”s blijft veroorzaken.
   Natuurlijk zijn er (zeer) slechte ouders, een groot aantal daarvan is niet eens bekend bij Jeugdzorg!
   Ik heb het over de goede ouders wier kinderen zwaar ten onrechte ad. grillen en gekte van BJZ zijn overgeleverd!
   Daar dient een lans voor gebroken te worden!
   Maar zonder professionele steun tegen BJZ kan ik dat niet!
   Ikhebveelideeendaaromtrent!


  • mw de lange | 25/02/12 om 21:10

   ik reageer op reacties van stubbe en renate.

   zouden beiden contact met mij willen opnemen?


  • moeders zorg | 22/03/12 om 15:53

   Mijn zoon is onder de OTS bij SWG geplaatst, voor een zogenaamde overbruggins periode zou me zoon voor 3 tot 5 maanden elders geplaatst worden tot the therapy zou beginnen, op de dag van de plaatsing nam de voogd ook contact op met MEE om me zoon van de wachtlijst te halen, me zoon is op de instelling door een mede bewooner misbruikt de WSG wist dat the instelling geen protocol had voor “dit soort incidenten” en zelfs nadat me zoon nog eens 3 keer aangerand was door dezelfde persoon niks ondernam.
   Ik heb het bij de verlenging uithuis plaatsing gemeld van de misbruik en geen hulp voor me kind , maar daar werd niks mee gedaan het ging immers om verlenging OTS en verlenging uithuis plaatsing .
   Me zoon is door en leiding dusdanig aan zijn oor de trap op getrokken dat hij een bloed uitstorting had achter zijn oor, wederom maakte de voogd zich geen zorgen.
   Andere kinderen vertelde mij dat een leiding constant het me zoon moeilijk maakte, ook de voogd wist dit en did niks alles op de zelfde groep al met all na 5 jaar overvraagt te zijn geweest mocht zoon naar hius, ( het was al bekend bij voogdy en de groep dat zoon overvraagt werd vanaf het eerste jaar).
   Zoon thuis nog steeds geen therapy gehad dus ook nog steeds agressie , ondanks aandringen van mij kant voor weekend opvang en therapy , werd niks mee gedaan, gevolg meerdere uitbarstingen van me zoon tot crisis plaasing toe.
   Een crisis plaatsing haalde ik me zoon op voor een weekend thuis , onder de blauwe plekken, op rug,been,etc( fotot’s gemaakt) volgens de leiding van de crisis groep speelde en stoeide me kind wild.
   Elke 2 weken me zoon blauwe plekken, en voogd doodleuk bij de rechter verteld zoon kan daar wel een jaartje verblijven.
   De voogd moest onderbouwen dat de uithuis plaatsing noodzaak was, en liet iemand die 1 keer een onderzoek bij me zoon heeft afgenomen, op papier zetten wat de voogd vond , en gebruikte dat voor de volgende rechtzitting, zonder dat moeder wist van de voogd en zijn contact en menig op papier zetten door een “specialist” die moeder nog niet eens erover gesproken had en alleen een test had afgenomen.
   Zoon kon toch thuis komen ,maar er moest wel hulp komen voor moeder en zoon, waarop voogd dusdanig gepiekeert was en zich niet meer kon inzetten voor me zoon, gevolg zoon thuis , geen school, geen therapy, geen hulp niks, resultaat wederom uitbarstingen tot doods dreigingen van zoon naar moeder , crisis dienst van WSG volede zich niet geroepen voor crisis opvang dus zoon tot 5 keer toe door politie uit het huis gehaald.
   Op een groep in Apeldoorn gekomen waar ze bekend waren met zijn autisme ODD/CD waar ze me zoon 7 dagen lang medicijnen hebben geprobeerd ( gedwongen) te geven, zelfs na mijn bezoek en ik heb gezegt als gezag hebbende geef ik GEEN toestemming voor medicijnen, en zeker niet voordat ik op de hoogte gesteld word van welk medicijn, er gewoon doorgegaan met het proberen te geven van medicijnen, me zoon een enorme uitbarstign heeft gehad nadat hij een medicijn had gehad, elke keer als me zoon zag dat er druppels of een pil in zijn drinken werd gedaan gooide hij het drinken uit het raam, en de pil gooide hij van zich af.
   Uit eindelijk de 7e dag wederom weer geprobeerd me zoon een pil tegeven, me zoon volledig doorgedraait sloopt de spullen en voogd krijg telefoon dat kunnen we hier niet hebben, waarop de voogd beslist dan moet zoon maar naar huis terwijl er een UHP was gegeven door de rechter.
   Nu zit zoon op een groep voor kinderen van 17/18 jaar en ouder die enigzins zelfstandig zijn, waar me zoon 15 is 1op1 begeleiding nodig heeft en totaal niet zelfstandig is, maar als hij het hier niet haalt dan word er toch echt opgesloten aangevraagt want de voogd is het zat om elke keer weer voor een “goede”plek te zoeken.
   Het zelfstandig maken van een kind doen ze door wanneer zoon boos is en dreigt met weg lopen hem een tijdje te laten afkoelen op het pleintje, me zoon dus weggelopen is en door de politie bij een water gevonden is , zoon was even maar 20 minuten uit het zicht excuse van de dagbesteding/school tja we mogen hem ook niet vast binden, dat me zoon aangeeft het niet leuk te vinden daar op de dagbesteding en de groep, is de menig van de leiding en de school anders want zoon vermaakt zich wel zijn ervaring of gevoel doet er niet veel toe.
   Het is te gek voor woorden waarmee een voogdy instelling weg kan komen, wettelijk mag een kind niet uitgeschreven worden van een school tot er een andere school is voogdy instelling en leerplicht waren op de hoogte, misbruik word getolereerd zolang het niet thuis gebeurt en hulp zoeken ervoor of geven voor de autisme en het probleem is geen tijd of erg lastig.
   meer over WSG http://www.klacht.nl/william-schrikker/

   dit is mijn verhaal, Klacht William Schrikker: een kind hulp weigeren onder ots


  • http://www.leugens.nl/2011/03/28/of-beschuldiging-waar-is-doet-er-bij-kinderrechter-niet-toe/
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Ouders slachtoffer van 'bewijsvoering' Jeugdzorg

  Bericht van Altijdmoe.com op zo mei 06, 2012 9:05 am


   Het is nu zo dec 09, 2018 8:23 pm