CVS / M.E Forum


  Wat er verdiend wordt

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Wat er verdiend wordt

  Bericht van Altijdmoe.com op zo mei 06, 2012 8:53 am

  Ambulante Zelfstandigheidstraining kosten: € 36,25 per uur.
  Zelfstandig wonen is het doel van veel jongeren. Sommige jongeren gaan in een andere stad studeren, andere jongeren kunnen zich niet meer aanpassen aan de regels van het ouderlijk huis. Kortom, er zijn veel verschillende redenen dat jongeren ‘op zichzelf’ willen of moeten gaan wonen. In veel gevallen is dit een grote stap en kan een jongere hier wel wat hulp bij gebruiken. Er moet woonruimte gezocht worden, vaardigheden getraind en financiën geregeld. Deze module is bedoeld voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, maar die begeleiding willen/nodig hebben om deze stap goed te nemen. Samen met de begeleider gaat de jongere een plan opstellen waar in staat waar hij/zij wil gaan wonen, wat daar allemaal voor nodig is en wat daar nog voor bijgeleerd moet worden.
  Belangrijke vaardigheden die aangeleerd worden zijn praktische vaardigheden zoals koken, wassen en schoonmaken, budgetteren, omgaan met instanties en autoriteiten. Daarnaast wordt de jongere begeleid in het hele traject van woning zoeken en de financiën hiervoor regelen. Zo nodig is er ook aandacht voor werk/school, vrije tijd en het sociale netwerk.
  Doel. De jongere maakt zich de vaardigheden eigen die nodig zijn om zelfstandig te wonen. De voorwaarden om zelfstandig te kunnen wonen, zoals een woonplek en bijbehorende financiën zijn geregeld.
  Voor wie. De module is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die om welke redenen dan ook niet meer thuis kunnen of willen wonen en die toe willen werken naar een zelfstandige woonplek. Daarnaast zijn dit jongeren die op termijn qua vaardigheden en financiën in staat zijn zelfstandig te wonen en die ervoor kiezen niet eerst een residentiele training te volgen.
  Waar wordt de hulp geboden. Op de huidige woonplek van de jongere, op locatie van Rubicon jeugdzorg en op termijn op de nieuwe woonplek van de jongere. Als het aan de orde is gaat de begeleider ook mee naar instanties en woning bezichtigen. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn HBO opgeleid.
  Werkwijze. Samen met de jongere wordt gekeken naar wat geleerd en geregeld moet worden voordat de jongere zelfstandig kan gaan wonen en aan de hand hiervan wordt een traject uitgestippeld. Uiteindelijk zal het geleerde op de nieuwe woonplek worden bevestigd. Er is sprake van een individuele begeleiding. Afhankelijk van de vraag en behoefte, wordt de frequentie en intensiteit vastgesteld. De maximale duur van het programma is 12 maanden.
  Kosten: € 36,25 per uur
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Behandeldiagnostiek Kosten: € 60,00 per uur.
  Doel. Achterhalen waarom dit kind met zijn mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in de gegeven setting (school, behandeling) de onderkende problemen heeft. Kortom, een onderzoek naar de risico en protectieve factoren in functie van behandeldoelstellingen en behandelinterventies rekening houdend met de hulpvragen van ouders, kind en school.
  Voor wie. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m + 21 jaar.
  Onze medewerkers. Psychodiagnosticus, psychologisch assistent, kinder- & jeugdpsychiater en/of creatief therapeut (afhankelijk van hulpvraag variabel ingezet). Het multidisciplinaire team overlegt wekelijks.
  Werkwijze. Voorafgaand aan de start van het individueel testonderzoek worden er gedragsvragenlijsten naar de verschillende betrokkenen gestuurd om het klachtgedrag objectief in kaart te brengen. Vervolgens vindt er psychodiagnostisch onderzoek plaats ten behoeve van het neuropsychologisch, persoonlijkheidsonderzoek, belevingsonderzoek en/of gezinsonderzoek, en/of psychiatrisch onderzoek ten behoeve van de differentiaal diagnostiek. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het multidisciplinair overleg besproken en vervolgens aan betrokkene teruggekoppeld in een adviesgesprek. Tevens ontvangt men een psychodiagnostisch rapport voorzien van alle testuitslagen.
  Een onderzoek kan uit een of meerdere delen bestaan: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek en persoonlijkheids/belevingsonderzoek. Standaard wordt voor een deelonderzoek uitgegaan van minimaal zes uur per onderzoek (afname, scoring, verslaglegging en adviesgesprek). Per toegevoegd deelonderzoek komt er vier uur bij.
  Locatie. Rubicon jeugdzorg, zowel onderzoek in Horn als Blerick mogelijk.
  Kosten: € 60,00 per uur
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Gespecialiseerde Buitenschoolse Opvang (Onderdeel: Onderwijshulpverlening) Kosten: afhankelijk van duur en aantal deelnemers
  Het volgen en afronden van een schoolopleiding is van essentieel belang voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de jongere. Bij deze module vormt het functioneren op school, naast de begeleiding bij het maken van huiswerk, een startpunt. Deze module biedt aan de jongere een plek om huiswerk te maken, waarbij sprake is van rust en regelmaat en van structuur in tijd en plaats. De jongere traint verschillende studievaardigheden, zoals plannen en leren leren. De jongere krijgt ondersteuning bij het volhouden en onderhouden van het schoolritme.
  Belangrijke vaardigheden die aangeleerd worden zijn het maken van een sociale kaart van de school: lesrooster, namenlijst van docenten en leerlingen, inpaklijst van schooltas, schoolplattegrond, e.d. structuur aanbrengen in schoolwerk: agendabeheer, planning en ordening. Geboden wordt studieles, huiswerkbegeleiding: overhoren, uitleg, herhalen en controle. Er is regelmatig overleg met school (mentoren, leerkrachten) en ouders, onder andere om resultaten terug te koppelen en om een beeld te krijgen van het systeem waarin de jongere leeft.
  Doel. De jongere gaat beschikken over de nodige praktische en sociale vaardigheden, nodig om zelfstandig huiswerk te kunnen maken en op school te kunnen functioneren. De jongere heeft zich een werkhouding eigen gemaakt, waarmee hij in staat is zonder professionele ondersteuning zijn schoolloopbaan te vervolgen. De jongere weet achterstanden weg te werken en verder te voorkomen. Het effect van de begeleiding is gegeneraliseerd naar school en de thuissituatie. Het voorkomen van uitval van de jongere zowel in het primaire als secundaire milieu.
  Voor wie. De module is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 tot 18 jaar met een combinatie van school en (beginnende) opvoedingsproblemen. Er is sprake van stagnerende schoolresultaten en van gedrags- en/of emotionele problemen. De jongere wil begeleiding bij het verbeteren van schoolresultaten en/of wil begeleiding bij het verbeteren/aanleren van vaardigheden die zijn gericht op de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.
  Waar wordt de hulp geboden. Op locatie van Rubicon jeugdzorg. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn HBO opgeleid.
  Werkwijze. Een flexibele instroom is mogelijk. Naast de begeleiding van de jongere is er sprake van goede contacten met school en ouders/verzorgers. Er is sprake van kleinschalige, groepsgewijze, begeleiding. Afhankelijk van vraag of behoefte, wordt de frequentie en intensiteit vastgesteld. De maximale duur van het programma is zes maanden per deelnemer. Kosten: afhankelijk van duur en aantal deelnemers
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg.
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Dagbesteding Kosten: € 1.500,-- totaal
  Bij jongeren kan een groot leereffect ontstaan als zij, los van de situatie, de opvoeders en de omstandigheden waardoor zij klem zitten, via intensieve persoonlijke begeleiding datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om uitzicht te krijgen op een nieuwe start. De module Dagbesteding is een intensieve vorm van hulp, gericht op het opnieuw opbouwen en/of herstellen van een dagritme. Het werken aan een structurele daginvulling, met hetzij school, werk of een combinatie van beiden is een belangrijk onderdeel van deze module.
  De hulpverlener werkt activerend, out-reachend en toekomstgericht. De omvang van de module is: 60 uur in 12 weken (2 x 2,5 uur per week).
  Doel. Met inzet van deze module willen we bereiken dat de jongere voorbereid en begeleid wordt naar een passende, structurele dagbesteding, deze weet te vinden en in staat is te behouden.
  Voor wie. De module is bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar die verandering willen in de huidige daginvulling, hetzij vrijwillig dan wel verplicht en hierbij hulp vragen. Het betreft veelal jongeren die problemen ervaren en/of ondersteuning nodig hebben bij het zoeken, vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding, of die hun woonplek alleen kunnen behouden door het hebben van een daginvulling. Het zijn jongeren die gebaat zijn bij een vast dagritme, maar nu nog kampen met een verstoord dag/nachtritme. Vaak zijn het jongeren, die na lange tijd op zichzelf aangewezen te zijn geweest, zich opnieuw willen voegen in de maatschappij.
  Waar wordt de hulp geboden. Dit kan per afspraak verschillen, op locatie van Rubicon jeugdzorg, op de verblijfplaats van de jongere, bij instanties, bij andere openbare gelegenheden. De medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn opgeleid als vertrektrainer. Rubicon jeugdzorg is gecertificeerd om deze module aan te bieden.
  Werkwijze. Bij aanvang wordt een begeleidingscontract opgesteld. De hulpverlener analyseert wensen en mogelijkheden, bespreekt strategieën en traint de benodigde vaardigheden. Hij/zij ziet toe op de praktische uitvoering van de plannen en heeft een coachende taak.
  Kosten: € 1.500,-- totaal
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg.
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Financiën (eventueel in combinatie met boetes en schulden) Kosten: € 1.500,00 totaal
  Bij jongeren kan een groot leereffect ontstaan als zij, los van de situatie, de opvoeders en de omstandigheden waardoor zij klem zitten, via intensieve persoonlijke begeleiding datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om uitzicht te krijgen op een nieuwe start. De module Financiën is een intensieve vorm van hulp, gericht op het zicht krijgen op de huidige financiële situatie. Tevens het vinden van een balans tussen inkomsten en uitgaven m.b.t. hun leefomstandigheden. De hulpverlener werkt activerend, out-reachend en toekomstgericht. De omvang van de module is: 60 uur in 12 weken (2 x 2,5 uur per week).
  Doel. Met inzet van deze module willen we bereiken dat je jongere in staat is zijn financiën te beheren en daardoor, indien nodig en/of mogelijk, kan voorzien in zijn eigen levensbehoefte.
  Voor wie. De module is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar die over korte of langere tijd niet in staat waren hun financiën te ordenen en beheren, maar daarin wel leerbaar zijn. Tevens voor jongeren die in financiële moeilijkheden verkeren (boetes, schulden, enz.) en jongeren die geen balans hebben in inkomsten en uitgaven en voor jongeren die willen weten en leren welke financiën nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven.
  Waar wordt de hulp geboden. Dit kan per afspraak verschillen. Op locatie van Rubicon jeugdzorg, op de verblijfplaats van de jongere, op de netwerklocatie, bij instanties, andere openbare gelegenheden. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn opgeleid als vertrektrainer. Rubicon jeugdzorg is gecertificeerd om deze module aan te bieden.
  Werkwijze. Bij aanvang wordt een begeleidingscontract opgesteld. De hulpverlener analyseert wensen en mogelijkheden, bespreekt strategieën en traint de benodigde vaardigheden. Hij/zij ziet toe op de praktische uitvoering van de plannen en heeft een coachende taak.
  Kosten: € 1.500,00 totaal
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. .Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Het Huiselijk Geweld Programma (HGP) Kosten: € 1.637,00 totaal
  Het Huiselijk Geweld Programma (HGP) is een programma dat zich richt op het bereiken van een verantwoorde en veilige leefsituatie voor alle betrokkenen in gezinnen waar sprake is of was van huiselijk geweld. De basisfilosofie van het HGP is dat ouders en kinderen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, dat ouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen en het geweld willen stoppen.
  Voor wie. Het HGP is bedoeld voor die gezinnen waarbij sprake is of was van (herhaaldelijk) lichamelijk geweld binnen de huiselijke kring. Gezinnen moeten bereid zijn mee te werken aan het programma om de geweldsspiraal binnen het gezin te doorbreken. Alle gezinsleden worden in het programma betrokken. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn HBO opgeleid.
  Hoe ziet deze hulp eruit. De Rubicon medewerker zal 1 keer per week het gezin bezoeken om te gaan werken aan de vragen die daar liggen. Zowel individuele vragen als gezins- en/of relatie vraagstukken kunnen een plek krijgen in de wekelijkse contacten. Er zal voortdurend en nadrukkelijk rekening gehouden worden met verschillende individuele belangen en gezinsbelangen met respect voor het verlangen van het gezin om een gezamenlijke toekomst te kunnen hebben zonder dat er nog langer sprake is van geweld. De hulp duurt gemiddeld ongeveer drie maanden. (10 gesprekken, waarvan twee gesprekken door een mannelijke én een vrouwelijke medewerker)
  U als ouder. Als ouder weet u als geen ander wat uw gezin nodig heeft. Hoewel samenzijn soms op geweld uitdraait, kunt of wilt u niet zonder elkaar. Wel leeft er de wens om in het belang van alle gezinsleden het geweld te stoppen. Hiervoor is het vinden van een andere manier van omgaan met elkaar belangrijk. De medewerkers van Rubicon jeugdzorg helpen u bij het vinden van deze "andere" manier.
  Kosten: € 1.637,00 totaal
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Het team Huiselijk Geweld is onderdeel van Rubicon jeugdzorg. Hierin zijn verschillende hulpvormen voor jongeren en gezinnen ondergebracht. Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) ter ondersteuning van de hulpverleningsvariant binnen pleegzorg. Kosten: € 1513,-- voor een totaal traject of € 36,45 per uur
  De basisfilosofie van pleegzorg is dat ouders en kinderen onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn en dat ouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen. Als een kind in een pleeggezin wordt opgenomen, betekent dit een (tijdelijke) draaglastverlichting voor de ouders. Het is voor alle betrokkenen van belang zo snel mogelijk een duidelijk perspectief te creëren. Hierbij kan hulp in de oorspronkelijke thuissituatie een van de ingezette middelen zijn.
  Voor wie. Deze hulp is bedoeld voor die ouders waarbij het nodig is intensief te werken aan het vergroten van de draagkracht, bijvoorbeeld door het uitbreiden van opvoedingsvaardigheden, of ondersteuning bij andere gezinstaken. Op die manier kunnen ze de opvoeding van hun eigen kind weer zelf gaan invullen.
  Hoe ziet IAG eruit. De IAG-medewerker zal 1 keer per week het gezin van herkomst bezoeken om te gaan werken aan de doelen die gesteld zijn in het hulpverleningsplan. Hierbij wordt vanzelfsprekend intensief samengewerkt door alle deelnemers van het zorgteam rond het kind, dus ook de pleegouder(s). Verder zal er expliciet aandacht zijn voor het gebruik maken van hulpbronnen binnen het eigen netwerk. De IAG-hulp duurt gemiddeld een half jaar.
  U als ouder. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. Daarom werken we vanuit de hulpvraag van de ouders en het kind, en bent u als ouder zoveel mogelijk betrokken bij de opvoeding van uw kind, ook al wordt deze tijdelijk (deels) uitgevoerd door de pleegouder(s).
  Kosten: € 1513,-- voor een totaal traject of € 36,45 per uur
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Leerwerkplaats Kosten: € 56,-- per dagdeel bij 40 weken per jaar. (Wat is een dagdeel?)
  Jongeren die uitvallen van het scholings- of werkaanbod krijgen betere kansen op werk als ze geholpen worden om hun vaardigheden te vergroten en hun kijk op zichzelf en anderen te verbreden. Samen met de jongere en andere betrokkenen zoekt de Leerwerkplaats uit welke werksituatie de jongere aan zou kunnen. Vervolgens wordt de jongere getraind in de benodigde vaardigheden. De voorkeur gaat uit naar een integrale aanpak. Waar mogelijk wordt deelname aan de Leerwerkplaats gecombineerd met scholing, stage of werk.
  Doel. De jongere krijgt zicht op wat hij aan kan en leert de ontbrekende vaardigheden beheersen die hiervoor nodig zijn. Door te werken met vier fasen wordt de weg naar werk voor de jongere meer overzichtelijk: leren omgaan met de dagelijkse routine van de Leerwerkplaats; vaardigheden leren die nodig zijn om in het algemeen een werksituatie of school aan te kunnen; vaardigheden leren die in het bijzonder voor de komende scholing, stage of werk nodig zijn; indien mogelijk deelnemen aan de Leerwerkplaats gecombineerd met scholing, stage of werk.
  Voor wie. De Leerwerkplaats is bedoeld voor jongeren van 14 tot 23 jaar die zich niet kunnen handhaven op school of werkplek, soms (mede) vanwege een cognitieve handicap, maar meestal door hun gebrekkig vaardigheidsrepertoire en de geringe verwachtingen die zijn van zichzelf en anderen hebben.
  Waar wordt de hulp geboden. In de Leerwerkplaats van Rubicon Jeugdzorg te Venlo. Onze medewerkers zijn HBO opgeleid en hebben ruime ervaring met deze hulpvorm en de doelgroep.
  Werkwijze. De Leerwerkplaats functioneert als een "alsof-bedrijfje" met drie afdelingen: hout, metaal en keramiek, creatief. Daarnaast wordt er ook eenvoudig productiewerk verricht. De werkmeesters bieden een dagelijkse routine die vergelijkbaar is met een bedrijf. Bekeken wordt welke vaardigheden de jongere al heeft en wat hij nog moet leren. Ontbrekende vaardigheden worden getraind. De werkmeesters instrueren (zowel technisch als sociaal), doen voor, laten oefenen en geven feedback. Daarnaast wordt de voortgang besproken, maar ook de ervaringen en verwachtingen van de jongere. De werkmeester helpen de jongere reële(re) verwachtingen te formuleren.
  Kosten: € 56,-- per dagdeel bij 40 weken per jaar.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Logeerhuis (autismespectrumstoornis) Kosten: € 480,-- per weekend.
  Een kind met een autismespectrumstoornis vraagt veel zorg en toewijding van ouders, broers en zussen. Elk moment van de dag. Zeven dagen per week. Het logeerhuis biedt ouders en hun zoon of dochter de gelegenheid om even afstand te nemen van elkaar. Voor u als ouder betekent dat even pauze in de zorg. Voor uw kind wordt het een uitje, want logeren bij ons is altijd leuk. Vooral omdat wij in het logeerhuis rekening houden met uw kind, met wat uw kind kan en wat het niet kan.
  Doel. Het primaire doel van het logeerhuis is ouders met vaste regelmaat te ontlasten van de zware taak die de opvoeding van een kind met een autismespectrumstoornis van hen vraagt. Voor het kind moet het logeerweekeinde iets zijn om naar uit te kijken.
  Voor wie. De logeeropvang is bedoeld voor kinderen en jongeren die nog thuis wonen. Uw kind moet zich in een groep staande kunnen houden en kan per vier weken één weekeinde komen logeren.
  Waar wordt de hulp geboden. In het logeerhuis van Rubicon jeugdzorg te Horn. Onze medewerkers. De begeleiders zijn erin getraind om in de omgang met deze jeugdigen met hun stoornis rekening te houden. Zij krijgen advies van het Expertisecentrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Rubicon jeugdzorg.
  Werkwijze. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. Daarom bespreken we voor opname met elkaar wat er nodig is voor een geslaagde logeerpartij. Er is ruimte voor overleg tussen de weekeindes door en achteraf krijgt u verslag hoe uw kind het weekeinde ervaren heeft. Er wordt gewerkt met vooraf bekende activiteitenplannen.
  Kosten: € 480,-- per weekend.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Logeerweek (autismespectrumstoornis) Kosten: € 972,-- per (mid)week bij een capaciteit van 7 jongeren.
  Een kind met een autismespectrumstoornis vraagt veel zorg en toewijding van ouders, broers en zussen. Elk moment van de dag. Zeven dagen per week. Een logeerweek biedt ouders en hun zoon of dochter de gelegenheid om even afstand te nemen van elkaar. Voor u als ouder betekent dat even pauze in de zorg. Voor uw kind wordt het een uitje, want logeren bij ons is altijd leuk. Vooral omdat wij rekening houden met uw kind, met wat uw kind kan en wat het niet kan.
  Doel. Het primaire doel van een logeerweek is ouders te ontlasten van de zware taak die de opvoeding van een kind met een autismespectrumstoornis van hen vraagt. Voor het kind is logeren iets om naar uit te kijken.
  Voor wie. De logeerweek is bedoeld voor kinderen en jongeren die nog thuis wonen. Een logeerweek duurt van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag. Uw kind moet zich in een groep staande kunnen houden. Onze medewerkers. De begeleiders zijn erin getraind om in de omgang met deze jeugdigen met hun stoornis rekening te houden. Zij krijgen advies van het Expertisecentrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Rubicon jeugdzorg.
  Werkwijze. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. Daarom bespreken we voor opname met elkaar wat er nodig is voor een geslaagde logeerweek. Er wordt gewerkt met vooraf bekende activiteitenplannen zodat uw kind goed voorbereid kan worden op de logeerweek. In het programma wordt nadrukkelijk de balans gezocht tussen gezamenlijke groepsactiviteiten enerzijds en individuele activiteiten anderzijds zodat rust en continuïteit steeds gewaarborgd blijven.
  Locatie. Op het terrein van Rubicon, in een bosrijke en kindervriendelijke omgeving, staat het vakantiehuis. De locatie biedt verschillende faciliteiten zoals een buitenzwembad en een recreatieruimte.
  Kosten: € 972,-- per (mid)week bij een capaciteit van 7 jongeren.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Motivatieactiviteiten. De kosten voor een dagdeel zijn € 40,50 per uur, de kosten voor twee dagdelen zijn € 37,50 per uur, de kosten voor een traject van twee dagen plus overnachting zijn € 35,00 per uur.
  Doel. Tijdens de hulpverlening lopen jongeren en hulpverleners soms vast in moeilijke situaties. De jongere heeft geen zin meer in de huidige hulpverlening of wil gewoon iets anders. De motivatie van de jongere om aan de hulpvragen te werken wordt minder.
  De module Motivatieactiviteiten heeft als doel de jongere weer te motiveren om aan de oorspronkelijke of aangepaste doelen te werken en open te staan voor de reguliere hulpverlening. De activiteit kan toegespitst worden op motivatie peilen voor hulpverlening, reflectiemoment voor jongere op het huidige functioneren, zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen, doelverheldering voor jongere, doelen bijstellen van de jongere.
  Voor wie. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar met een IQ vanaf 80 met enig inzicht in het eigen handelen. De jongere vraagt om ondersteuning bij het realiseren van zijn hulpvraag of het aanleren van vaardigheden. Onze medewerkers. De begeleiders werken individueel met de jeugdige. Ze zijn getraind in de methodiek van Ervaringsleren en de Competentiemethodiek.
  Werkwijze. De plaats en activiteit kunnen variëren van sportieve activiteiten in het bos tot aan informatieve activiteiten in de stad. De activiteiten worden aangepast aan de hulpvragen en kunnen tussen de één en negen dagdelen in beslag nemen. Voorbeelden van activiteiten zijn: een wandeltocht, fietstocht en stadsactiviteiten. De begeleider zal de jongere en hulpverleners betrekken in een voor- en nabespreking. In de voorbespreking staat het doel van de aanvraag centraal. De begeleider maakt hierop een adequaat aanbod. Tijdens de nabespreking koppelt de begeleider de ervaringen uit de motivatieactiviteit terug en geeft advies.
  Locatie. Contacten vinden plaats in Rubicon jeugdzorg, locatie Horn. De locatie van de activiteit varieert.
  De kosten voor een dagdeel zijn € 40,50 per uur. de kosten voor twee dagdelen zijn € 37,50 per uur. de kosten voor een traject van twee dagen plus overnachting zijn € 35,00 per uur.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. .Belangrijk. Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Netwerk Kosten: € 1.500,--
  Bij jongeren kan een groot leereffect ontstaan als zij, los van de situatie, de opvoeders en de omstandigheden waardoor zij klem zitten, via intensieve persoonlijke begeleiding datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om uitzicht te krijgen op een nieuwe start. De module Netwerk is een intensieve vorm van hulp, gericht op netwerkvergroting en netwerkversterking. Hierdoor is de jongere in staat voor zichzelf een gedegen, sociale leefomgeving te creëren en te onderhouden. De hulpverlener werkt activerend, out-reachend en toekomstgericht. De omvang van de module is: 60 uur in 12 weken (2 x 2,5 uur per week).
  Doel. Met inzet van deze module willen we bereiken dat je jongere een goed functionerend en ondersteunend sociaal netwerk heeft, waarop deze, indien nodig, kan terugvallen.
  Voor wie. De module is bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar met een tekort aan vaardigheden om optimaal gebruik te maken van hun huidige netwerk en voor jongeren die van zichzelf denken niet in staat te zijn dit netwerk zelfstandig uit te breiden. Het betreft dus jongeren met problemen in het huidige sociale netwerk en zich onvoldoende bewust zijn van het belang van een dergelijk netwerk. Een sociaal vangnet ontbreekt, waardoor de jongere zich eenzaam voelt.
  Waar wordt de hulp geboden. Dit kan per afspraak verschillen op locatie van Rubicon jeugdzorg, op de verblijfplaats van de jongere, op de netwerklocatie, bij instanties, andere openbare gelegenheden. Onze medewerkers. De medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn opgeleid als vertrektrainer. Rubicon jeugdzorg is gecertificeerd om deze module aan te bieden.
  Werkwijze. Bij aanvang wordt een begeleidingscontract opgesteld. De hulpverlener analyseert wensen en mogelijkheden, bespreekt strategieën en traint de benodigde vaardigheden. Hij/zij ziet toe op de praktische uitvoering van de plannen en heeft een coachende taak.
  Kosten: € 1.500,--
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Opvoedcursus. Kosten ?
  Men verwacht dat opvoeden vanzelf gaat. Opvoeden is echter een taak die zeven dagen per week, 24 uur per dag aandacht en energie vraagt. De opvoedcursus van Rubicon jeugdzorg kan bij deze taak hulp en ondersteuning bieden. De cursus biedt een programma van 10 weken à anderhalf uur waarin zes opvoedtechnieken aan bod komen. Er zal tijdens de lessen geoefend worden met deze technieken. Van u als ouder(s) wordt verwacht dat u in de thuissituatie de technieken gaat oefenen met uw kind(eren).
  Voor wie. De Opvoedcursus is bedoeld voor ouder(s) die ondersteuning willen bij het opvoeden van hun kind(eren).
  Waar is de opvoedcursus. Rekening houdend met de woonplaatsen van de deelnemers zal er gekozen worden voor de locatie Horn of Blerick. Dit is afhankelijk van waar de meerderheid van de deelnemers woont. De groep bestaat uit drie à vier gezinnen waarvan het ouderpaar of één van de ouders aan de cursus deelneemt. Onze medewerkers. De begeleiders zijn erin getraind om de cursus te leiden en kunnen indien nodig ondersteuning vragen van gedragswetenschappers van Rubicon jeugdzorg. De begeleiders bieden tevens de mogelijkheid om op drie momenten tijdens de cursus, U als ouder(s) te ondersteunen in de thuissituatie. De hulp wordt geboden door professionele, HBO opgeleide hulpverleners.
  U als ouder. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. De cursus zal dan ook zoveel mogelijk afgestemd worden op de vragen die u als ouder heeft.
  Kosten: ?
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Hulp vragen bij de opvoeding van hun kind is voor veel ouders een grote stap. Door deze stap te zetten kunt u de opvoedrelatie tussen u en uw kind verbeteren en krijgt uw kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. De basistechnieken van de opvoedcursus met als resultaat een verbeterde opvoedrelatie kunnen verdere opvoedproblemen voorkomen. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren.


  Ouderworkshop. Kosten: € 250,-- per deelnemer (bij 40 deelnemers).
  Het ouderschap kan een van de meest bevredigende, maar ook een heel moeilijke rol zijn. Het is duidelijk dat ouders een zeer belangrijk aandeel hebben in het groeiproces van hun kind naar volwassenheid. De workshop stelt ouders in staat om nieuwe mogelijkheden voor hun kinderen te zien en geeft nieuwe kansen voor de relatie die ze met hun kinderen hebben. Ook is er sprake van reflectie op handelen.
  Doel. Het belangrijkste doel is om de relatie tussen ouder(s) en kind te verbeteren door middel van leren begrijpen hoe situaties zijn ontstaan, en er is aandacht voor verbetering van de communicatie en het contact.
  Voor wie. De workshop is bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar ondersteuning bij het ontwikkelen van methodes die invloed hebben op het gedrag, de houding en de prestaties van hun kind.
  Waar wordt de hulp geboden. Op locatie van Rubicon Jeugdzorg te Horn. Onze medewerkers. De trainers die de ouderworkshop geven zijn ervaren trainers die overkomen uit de VS. Zij worden ondersteund door HBO-opgeleide medewerkers. Werkwijze. Het betreft een intensieve training die in een weekend, gedurende twee en een halve dag, plaatsvindt, met als doel het realiseren van doorbraken. Er wordt gesproken over zaken die in het verleden zijn gebeurd. Ouders herontdekken hoe ze een verschil kunnen maken in het gedrag en het handelen van hun kind. Er kunnen maximaal 40 ouders deelnemen aan de training. Het is verplicht om het gehele programma van twee en een halve dag te volgen. De eerste bijeenkomst duurt vier uur (vrijdagavond) en wordt gevolgd door bijeenkomsten op zaterdag en zondag van 09.00 – 18.00 uur.
  Kosten: € 250,-- per deelnemer (bij 40 deelnemers).
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk Rubicon jeugdhulp biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Politie, Justitie, Boetes en Schulden Kosten: € 1.500,-- totaal
  Bij jongeren kan een groot leereffect ontstaan als zij, los van de situatie, de opvoeders en de omstandigheden waardoor zij klem zitten, via intensieve persoonlijke begeleiding datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om uitzicht te krijgen op een nieuwe start. De module Politie, Justitie, Boeten en Schulden, is een intensieve vorm van hulp, gericht op het inventariseren en het opstarten van het inlossen van strafzaken en/of afbetaling van boetes en schulden. Vaak wordt deze module in combinatie met de module Financiën opgestart.
  De hulpverlener werkt activerend, out-reachend en toekomstgericht. De omvang van de module is: 60 uur in 12 weken ( twee x twee en een half uur per week).
  Doel. Met inzet van deze module willen we bereiken dat de jongere kennis heeft van, en een start maakt met, het opschonen van boetes en schulden. Daarnaast is de module gericht op het afhandelen van zaken die bij politie en justitie liggen, al dan niet in overleg met de jeugdreclassering.
  Voor wie. De module is bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar die het overzicht hebben verloren op hun boetes, schulden, of stafzaken en deze willen of moeten inlossen, maar de vaardigheid missen om tot oplossingen te komen. Tevens is de module bedoeld voor jongeren die (nog) niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Het betreft veelal jongeren die in aanraking zijn (geweest) met politie en justitie.
  Waar wordt de hulp geboden. Dit kan per afspraak verschillen. Op locatie van Rubicon jeugdzorg, op de verblijfplaats van de jongere, bij instanties, andere openbare gelegenheden. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn opgeleid als vertrektrainer. Rubicon jeugdzorg is gecertificeerd om deze module aan te bieden. Werkwijze. Bij aanvang wordt een begeleidingscontract opgesteld. De hulpverlener analyseert wensen en mogelijkheden, bespreekt strategieën en traint de benodigde vaardigheden. Hij/zij ziet toe op de praktische uitvoering van de plannen en heeft een coachende taak.
  Kosten: € 1.500,-- totaal
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Wat er verdiend wordt

  Bericht van Altijdmoe.com op zo mei 06, 2012 8:53 am

  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Video Interactie Begeleiding (VIB) Kosten: € 1312,-- per traject of € 36,45 per uur.
  VIB biedt hulp aan ouders als er een verbetering of oplossing van opvoedingsvragen verwacht kan worden door de gezinscommunicatie te verbeteren. VIB is een (preventieve) ambulante hulpverleningsvorm die zich met behulp van video-opnamen richt op een geslaagde communicatie tussen de ouders en hun kinderen. VIB geeft ouders de mogelijkheid om middels het videobeeld zelf de geslaagde contactmomenten te ontdekken en de mogelijkheden om op het kind te reageren te vergroten. Vervolgens ontstaat de mogelijkheid deze uit te gaan breiden om zodoende een gedragsverandering bij hun kinderen te bewerkstelligen.
  Voor wie. VIB is bedoeld voor die gezinnen waarbij er sprake is van een gezinsproblematiek die terug te voeren is op een verstoorde gezinscommunicatie. Met behulp van video-opnamen richt VIB zich op het verbeteren van de gezinscommunicatie en daarmee ook op het beter functioneren van de gezinsleden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk. Onze medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn HBO opgeleid en zijn getraind als video-interactie-begeleider.
  Hoe ziet VIB eruit. In het eerste contact met de VIB-medewerker kunt u aangeven in welke opvoedingssituaties u graag hulp wilt hebben. Tevens geeft de VIB-medewerker informatie over de werkwijze van VIB. Aan de hand van de video-opnamen van uw gezin in een dagelijkse situatie (duur ongeveer 15 minuten), kan de VIB-medewerker laten zien hoe u uw kind ondersteunt en waar aanvullende mogelijkheden ter ondersteuning liggen. Verder adviseert de VIB-medewerker hoe u uw kinderen in de thuissituatie kunt stimuleren in hun ontwikkeling. De VIB-medewerker zal in gangbare taal informatie geven. Gemiddeld is er één contact per week. In de ene week maakt de VIB-medewerker een opname en in de andere week bespreekt de VIB-medewerker met u de beelden. Een VIB-traject bestaat maximaal uit 5 opnames en 5 besprekingen. Alle afspraken vinden in de thuissituatie plaats.
  U als ouder. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. Daarom werken we vanuit de hulpvraag van de ouder(s), en staat u als ouder(s) ook centraal bij het maken van de video opnamen.
  Kosten: € 1312,-- per traject of € 36,45 per uur.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren

  Vrijetijdsactiviteit Kosten: € 30,00 per uur per deelnemer (individueel) € 20,00 per uur per deelnemer (groepsactiviteit)
  Met het invullen van vrije tijd hebben vele jeugdigen problemen. Deze problemen komen o.a. voort uit onbekendheid met vormen van vrijetijdsactiviteiten, uit ongevormde belangstelling en uit het gebrek aan vaardigheden om de gewenste activiteit te realiseren.
  Doel. Het doel van de module Vrijetijdsactiviteit is jeugdigen te helpen bij het invullen van vrije tijd en vaardigheden hiertoe te ontwikkelen. Specifieke doelen kunnen zijn, de jeugdige komt tot een voor hem bevredigende vrijetijdsinvulling, de jeugdige heeft belangstelling voor een vrijetijdsactiviteit, de jeugdige heeft de benodigde (sociale) interactievaardigheden om deel te kunnen nemen aan een vrijetijdsactiviteit, de jeugdige heeft plezier in het samen bezig zijn, de jeugdige ontwikkelt of vergroot zijn hand- en spelvaardigheden en in het omgaan met materialen, het zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfprestatie van de jeugdige neemt toe, de jeugdige ontwikkelt zijn creatieve denken.
  Voor wie. Kinderen en jongeren in de leeftijd van vier t/m 17 jaar, die nog thuis wonen of die verblijven in een hulpvorm van Rubicon jeugdzorg. Bij een groepsactiviteit wordt bij de groepssamenstelling rekening gehouden met afstemming van leeftijd van de jeugdigen. Onze medewerkers. De activiteitenbegeleiders werken met de jeugdigen individueel of in een kleine groep aan de geformuleerde doelen. Zij zijn er in getraind om in de omgang met jeugdigen rekening te houden met de problematiek van de jeugdige. Zij krijgen ondersteuning van een gedragswetenschapper en advies van het Expertisecentrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Rubicon Jeugdzorg.
  Werkwijze. De activiteitenbegeleider en de aanvrager stellen vooraf de doelen van de activiteit op en maken afspraken over de inhoud en duur van de activiteit. De inhoud van de activiteiten varieert naargelang de vraag van de cliënt: creatieve activiteiten of sport/spel activiteiten. Mogelijkheden, de activiteitenbegeleider verzorgt een activiteit in doe-sfeer voor een groep jeugdigen zodat ze ervaren dat ze samen bezig zijn leuk vinden, de activiteitbegeleider verzorgt een activiteit in doe-sfeer voor een jeugdige zodat hij ervaart dat het plezierig is om bezig te zijn met een activiteit, vaardigheden trainen die nodig zijn om deel te nemen aan een activiteit;
  We bieden de mogelijkheid tot een eenmalige activiteit en tot wekelijkse activiteiten van één of anderhalf uur per week. De duur van een eenmalige activiteit is afhankelijk van de activiteit en kan zijn anderhalf tot acht uur. Een terugkerende activiteit wordt gegeven voor de duur van zes weken. Bij afsluiting van de activiteit wordt een verslag geschreven. Dit verslag wordt verstuurd naar de aanvrager en eventueel andere betrokkenen. In het team van de activiteitenbegeleiding wordt de voortgang van de activiteit(en) besproken.
  Locatie. Rubicon jeugdzorg, locatie Horn.
  Kosten:
  € 30,00 per uur per deelnemer (individueel)
  € 20,00 per uur per deelnemer (groepsactiviteit)
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

  Vrijetijdsbesteding (autismespectrumstoornis) Kosten: Wekelijkse vrijetijdszorg kost € 80,--
  Een geschikte (sport)club of gerichte vrijetijdsbesteding voor kinderen met een autismespectrumstoornis vraagt extra zorg en inzicht in problematiek om een goede sfeer te scheppen en duidelijkheid te creëren waarin het kind zich veilig genoeg voelt om aan de activiteiten deel te nemen. Rubicon biedt in deze een adequate en leuke vrijetijdsbesteding voor uw kind aan. Doel. Het primaire doel van vrijetijdszorg is dat kinderen enerzijds in een duidelijke en veilige sfeer de mogelijkheid krijgen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Anderzijds is het voor het kind leuk om met andere kinderen activiteiten te ondernemen.
  Voor wie. Vrijetijdszorg is bedoeld voor kinderen en jongeren die nog thuis wonen. Er worden in een groep van ongeveer 10 kinderen verschillende activiteiten aangeboden zoals: koken, handvaardigheid, fitness, muziek maken, boswandelingen (met thema’s) enz. Alle activiteiten hebben een duidelijke structuur en opbouw waarin zowel ruimte is voor individuele momenten als groepsmomenten. Onze medewerkers. De vrijetijdsbegeleiders zijn erin getraind om in de omgang met deze jeugdigen met hun stoornis rekening te houden. Zij krijgen advies van het Expertisecentrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Rubicon jeugdzorg.
  Werkwijze. Als ouder weet u als geen ander wat uw kind nodig heeft. Daarom bespreken we voor aanmelding met elkaar welke vrijetijdszorg het beste aansluit bij de interesse van uw kind. Uw kind wordt dan lid van die club die wekelijks op een vast moment wordt aangeboden.
  Kosten: Wekelijkse vrijetijdszorg kost € 80,--
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg.
  Locatie. Op het terrein van Rubicon, in een bosrijke en kindervriendelijke omgeving, staat het vrijetijdszorgcentrum.
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Wonen Kosten: € 1.500,--
  Bij jongeren kan een groot leereffect ontstaan als zij, los van de situatie, de opvoeders en de omstandigheden waardoor zij klem zitten, via intensieve persoonlijke begeleiding datgene kunnen leren wat ze nodig hebben om uitzicht te krijgen op een nieuwe start. De module Wonen is een intensieve vorm van hulp, gericht op het vinden en behouden van een stabiele woonplek. De hulpverlener werkt activerend, out-reachend en toekomstgericht.
  De omvang van de module is: 60 uur in 12 weken (2 x 2,5 uur per week).
  Doel Uitgangspunt is voorkoming van thuisloosheid. Met inzet van deze module willen we bereiken dat de jongere een stabiele woonplek vindt en in staat is deze te onderhouden en te behouden.
  Voor wie. De module is bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar die problemen ervaren en/of ondersteuning nodig hebben in het onderhouden en behouden van de huidige woonplek, voor jongeren die problemen ervaren in het zoeken en vinden van een woonplek, of voor jongeren waarbij sprake is van dreigende thuisloosheid of de neiging hebben te gaan zwerven.
  Waar wordt de hulp geboden. Dit kan per afspraak verschillen, op locatie van Rubicon jeugdzorg, op de verblijfplaats van de jongere, op de netwerklocatie, bij instanties, andere openbare gelegenheden. Onze medewerkers De medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn opgeleid als vertrektrainer. Rubicon jeugdzorg is gecertificeerd om deze module aan te bieden. Werkwijze Bij aanvang wordt een begeleidingscontract opgesteld. De hulpverlener analyseert wensen en mogelijkheden, bespreekt strategieën en traint de benodigde vaardigheden. Hij/zij ziet toe op de praktische uitvoering van de plannen en heeft een coachende taak.
  Kosten: € 1.500,--
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg
  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk. Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.

  Zelfstandigheidstraining voor jongeren met een laag IQ Kosten: € 36,25 per uur
  Zelfstandig wonen is het doel van veel jongeren. Voor sommige jongeren is dat echter moeilijker dan voor anderen. Jongeren met een laag cognitief niveau en daarnaast een verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling hebben vaak meer moeite om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Zij hebben hier doorgaans meer tijd en aandacht voor nodig. Deze module is bedoeld voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, maar die extra begeleiding nodig hebben om zich de nieuwe vaardigheden eigen te maken. Samen met de begeleider gaat de jongere een plan opstellen waarin staat waar hij/zij wil gaan wonen, wat daar allemaal voor nodig is en wat daar nog voor bijgeleerd moet worden.
  Belangrijke vaardigheden die aangeleerd worden zijn, praktische vaardigheden zoals koken, wassen en schoonmaken, budgetteren, omgaan met instanties en autoriteiten. Daarnaast is er ook aandacht voor werk/school, vrije tijd en het sociale netwerk. De nadruk van de begeleiding ligt hierbij niet op het vergroten van inzicht maar op oefening en herhaling. De training wordt opgesplitst in overzichtelijke delen en de begeleiding is intensief en individueel. Hierdoor zijn er veel effectieve leermomenten.
  Doel. De jongere maakt zich de vaardigheden eigen die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Ook is er aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen, zoals een woonplek en bijbehorende financiën. Voor wie De module is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die door lage cognitieve vermogens en/of een sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand niet in staat zijn te profiteren van het reguliere hulpaanbod. Jongeren die om welke redenen dan ook niet meer thuis kunnen of willen wonen en die toe willen werken naar een (min of meer) zelfstandige woonplek.
  Waar wordt de hulp geboden. Op locatie van Rubicon jeugdzorg. Onze medewerkers De medewerkers die het hulpaanbod verzorgen zijn HBO opgeleid. Werkwijze. Samen met de jongere wordt gekeken naar wat geleerd en geregeld moet worden voordat de jongere zelfstandig kan gaan wonen. De jongere wordt ook begeleid in het uiteindelijk realiseren van een passende woonplek. Er is sprake van een individuele begeleiding. Afhankelijk van de vraag en behoefte, wordt de frequentie en intensiteit vastgesteld. De maximale duur van het programma is 18 maanden.
  Kosten: € 36,25 per uur
  Aanmelden. Deze module wordt ingezet op basis van Persoonsgebonden budget (PGB), het Persoonsvolgend budget (PVB), maar kan ook ingekocht worden wanneer sprake is van andere financieringsmogelijkheden.
  Aanmelding voor PVB: via Bureau Jeugdzorg

  Aanmelding voor PGB: rechtstreeks bij de CODO-functionaris van Rubicon jeugdzorg. Belangrijk Rubicon jeugdzorg biedt hulp die helpt. Dat betekent dat wij oog hebben voor vragen en wensen van de cliënt. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren. De hulp wordt geboden door professionele, goed opgeleide hulpverleners.


  Bruidsschat Rubicon: Fusiepartners Stichting Jeugdhulp de Spil, Jeugddorp Bethanië en de Voorziening voor Pleegzorg
  60.000 Euro van Provinciale Staten Limburg voor Rubicon om een jeugdzorgpakket te realiseren
  Burgemeester G.C.G.M. Rabelink van de Gemeente Maasbree is Lid raad van toezicht Rubicon Jeugdzorg
  Rubicon jeugdzorg, vernoemd naar de rivier de Rubicon - in de Romeinse tijd de scheiding tussen Gallië en het Romeinse Rijk- staat symbool voor een beslissende en noodzakelijke stap ("de Rubicon oversteken") naar verdere vernieuwing in de jeugdzorg. Rubicon jeugdzorg -waar anno 2004 driehonderd en vijftig professionals werken- is een moderne instelling, opgebouwd uit allerlei hulpvormen die de fusiepartners Stichting Jeugdhulp de Spil, Jeugddorp Bethanië en de Voorziening voor Pleegzorg als bruidschat meebrachten voor de nieuwe organisatie. De omvang van de nieuwe multifunctionele instelling maakt het mogelijk een bijna sluitend pakket van jeugdzorg aan te bieden in de regio Noord- en Midden-Limburg voor alle zorgvragers: kinderen en jeugdigen tot achttien jaar, hun ouders of verzorgers en professionele derden. Rubicon jeugdzorg heeft daartoe een samenhangend zorgpakket samengesteld, waaruit -toegespitst op de hulpvraag, maat en mogelijkheden van de cliënt en in goede dialoog met hem en zijn netwerk- een passend, individueel en op maat gesneden zorgtraject kan worden samengesteld.


  Reacties van lezers op deze website
  1 april 2006.
  Geachte heer Hop,

  Uw site met kostprijzen begint leuk te worden, maar voor het fijne werk zijn nog wat meer gegevens nodig,misschien dat een oproep van u wat op levert.
  Al Capone was als boef ongrijpbaar voor justitie, maar de belastingdienst maakte korte metten met hem. Iets dergelijks moet in de jeugdzorg ook mogelijk zijn.

  Een voorbeeld

  Een observatie plaats duurt meestal 3 maanden en kost ca. Euro 20.000.-- Precies dezelfde, zo niet betere informatie kan verkregen worden door een goede psychologische test van een dagdeel, kosten ??? niet exact bekend, maar ongeveer E 1000,.- In aanmerking genomen dat de provincie 20 % van haar budget uitgeeft aan jeugdzorg, moet het toch mogelijk zijn dat, een paar kritische geesten op de juiste plaats,lastige vragen gaan stellen aan de politiek.

  Ander voorbeeld

  Een goed intake gesprek duurt maximaal 1 uur ,als iemand onmiddellijk de tekst in de computerzet, is het rapport aan het eind van het gesprek klaar. Tevens kan het rapport dan ter inzage gegeven worden , zodat slips of the pen meteen verbeterd kunnen worden. In de praktijk staat voor zoiets toch wel minimaal een paar dagen, dat zou uit een goede boekhouding wel af te leiden zijn. Het is al voldoende te weten wat het brutoloon is in combinatie met het (gemiddelde) aantal uren dat gedeclareerd wordt.

  Met vriendelijke groet,

  H. van D.
  http://www.burojeugdzorg.nl/


   Het is nu zo dec 09, 2018 7:47 pm