CVS / M.E Forum


  Wat zit er in de Rugzak?

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Wat zit er in de Rugzak?

  Bericht van Altijdmoe.com op ma apr 23, 2012 12:53 am

  Wat zit er in de Rugzak?  Het Rugzakbudget bestaat uit drie delen:  1. Een bedrag voor extra personele inzet.
   Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor extra uren voor de leerkracht, de remedial teacher, een klassenassistent, mentor of een andere gekwalificeerde medewerker. Een combinatie is ook mogelijk.
  2. Een vrij besteed bedrag.
   Hiermee kunnen de leermiddelen worden aangepast of speciale worden aangeschaft. Ook kan het worden gebruikt om nader onderzoek te (laten) doen om meer duidelijkheid te krijgen over hoe op school de leerling het beste kan worden geholpen; handelingsgericht onderzoek dus. (Het hoeft niet te worden ingezet voor het verrichten van onderzoek in het kader van een herindicatie.)
  3. Een bedrag voor ambulante begeleiding.
   Met dit bedrag weet de school zich verzekerd van ambulante begeleiding en dat de hiermee samenhangende materiële kosten worden vergoed zoals de reiskosten van de ambulant begeleider.

  Ambulante begeleding: AB, TAB en PAB

  Door middel van ambulante begeleiding wordt de school, de leerkracht(en) en (direct en/of indirect) de leerling deskundige hulp geboden. Deskundig op het gebied van onderwijs aan leerlingen met bepaalde specifieke beperkingen. Deze hulp kan bestaan uit het (laten) doen van handelingsgericht onderzoek, het meedenken over het handelingsplan en evt. opstellen er van, het geven van praktische adviezen, het doen van observaties, het deelnemen aan leerlingbesprekingen en (soms) uit het werken met de leerling.
  De ambulante begeleiding wordt verzorgd door een medewerker van een speciale school of van een ambulante dienst van het REC (Regionaal Expertise Centrum).


  Behalve ambulante begeleiding vanuit de Rugzak bestaan er nog twee andere vormen van AB nl. terugplaatsing ambulante begeleiding (TAB) en preventieve ambulante begeleiding (PAB):
  • TAB is voor leerlingen die na tenminste één jaar worden overgeplaatst naar een reguliere school en niet meer voor een indicatie in aanmerking komen. Het doel hiervan is om de overgang goed te laten verlopen.
  • PAB is mogelijk voor leerlingen die (nog) niet aan de LGF-criteria voldoen, maar voor wie wel behoefte bestaat aan begeleiding om te voorkomen dat zij op termijn aangewezen zijn op een Rugzak of speciale school.

  Voor TAB en PAB krijgen de scholen voor speciaal onderwijs, samenwerkend binnen een REC, een speciaal budget. Een deskundige medewerker (veelal een speciale commissie) van een REC stelt vast of een leerling hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen hiervoor dienen door de school (bao, sbo, vo, mbo) te worden ingediend. Voor nadere informatie kan men dan ook het beste terecht bij het REC, waarop de school is aangewezen. (Of informeer bij de ambulante begeleider die al op school komt.)


  Betaling
  De bedragen voor extra personele inzet en vrij besteedbare zaken worden rechtstreeks overgemaakt naar de school waar de geïndiceerde leerling is ingeschreven. Het bedrag voor de ambulante begeleiding wordt rechtstreeks overgemaakt naar de school of dienst welke de begeleiding gaat verzorgen.

  Een school doet er verstandig aan om zo gauw een leerling een indicatie heeft gekregen, daar melding van te maken bij DUO (de 'kassa' van het ministerie van onderwijs). Zij krijgt dan met ingang van de eerstvolgende maand het rugzakbudget uitgekeerd. Dat geldt ook voor de speciale school of REC dat de AB gaat verzorgen. (Nadere informatie voor scholen op www.duo.nl en zoek op 'melding geïndiceerde leerlingen'.)
  Overigens: natuurlijk wacht een school hier niet op, maar start al direct met het opstellen van het handelingsplan en met de benodigde extra hulp - als dat al niet eerder is gebeurd.

  Leerlinggebonden

  Het geld uit de Rugzak moet worden besteed aan de extra begeleiding van de betreffende leerling. De Rugzak is immers een vorm van leerling-gebonden-financiering. Waarvoor en hoe deze gelden worden ingezet is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. De afspraken hierover worden vastgelegd in het handelingsplan en soms, voor wat betreft de AB, in een apart begeleidingsplan. Bij het opstellen van het handelingsplan moeten de ouders worden betrokken.


  Bedragen
  De hoogte van de Rugzakbedragen is afhankelijk van de beperking waarvoor de leerling is geïndiceerd en van de school waar hij/zij staat ingeschreven. De in onderstaande tabellen opgenomen bedragen gelden voor één (school)jaar.


  Leerlingebonden budget per 1 augustus 2011 voor het basisonderwijs
  (bedragen per schooljaar)
  voor school waar
  kind is ingeschreven
  voor AB
  (rechtstreeks naar REC)
  toelaatbaar verklaard tot onderwijs vanpersonele
  deel
  materiële
  deel
  personele
  deel
  materiële
  deel
  cluster 2: dove kinderen12.523,631.09611.161,421.417
  cluster 2: slechthorende kinderen6.098,029784.963,99521
  cluster 2: kinderen met ernstige spraak-moeilijkheden6.098,02
  9784.963,99521
  cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen6.098,02
  9794.286,81
  501
  cluster 3: langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap6.098,02
  9784.286,81
  451
  cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen 6.098,02*9234.286,81
  301
  cluster 3: meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

  - doof en zeer moeilijklerend
  - doof en blind
  - slechthorend en zeer moeilijk lerend
  - lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend  12.523,63
  12.523,63
  12.523,63
  12.523,63  978
  978
  978
  978  4.963,99
  4.963,99
  4.963,99
  4.286,81  521
  521
  521
  451

  cluster 4: kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek6.098,029784.286,81
  451


  *Voor zeer moeilijk lerende kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 3 is een aanvullend bedrag beschikbaar van € 6.372,91 plus voor materiële bekostiging € 296.

  (Klik hier voor de betreffende regeling)


  Leerlinggebonden budget per 1 augustus 2011 voor het speciaal basisonderwijs
  (bedragen per schooljaar)  Voor school waar kind is ingeschrevenVoor AB
  (rechtstreeks naar het REC)
  toelaatbaar verklaard tot onderwijs van
  cluster 2: dove kinderen8.488,9488311.161,421.417
  cluster 2: slechthorende kinderen2.063,327654.963,99521
  cluster 2: kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden2.063,327654.963,99521
  cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen 2.063,327664.286,81501
  cluster 3: langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap2.063,327654.286,81451
  cluster 3: zeer moeilijklerende kinderen
  2.063,32
  7104.286,81301
  cluster 3: meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

  - doof en zeer moeilijklerend
  - doof en blind
  - slechthorend en zeer moeilijklerend
  - lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijklerend  8.488,94
  8.488,94
  8.488,94
  8.488,94  765
  765
  765
  765  4.963,99
  4.963,99
  4.963,99
  4.963,99  521
  521
  521
  451
  cluster 4: kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek2.063,327654.286,81451

  (Klik hier voor de betreffende regeling)


  Leerlinggebonden budget per 1 augustus 2011 voor het voortgezet onderwijs
  (bedragen per schooljaar)

  toelaatbaar verklaard tot onderwijs vanvoor PRO
  en LWOO *
  voor overig VOvoor AB
  (rechtstreeks naar REC)
  personeel en materieel deelpersoneel en materieel deelpersonele
  deel
  materiële
  deel
  cluster 2: dove kinderen2.487,093.227,315.272,35569
  cluster 2: slechthorende kinderen1.598,843.227,313.410,10
  220
  cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen1.628,453.227,314.552,84413
  cluster 3: langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap1.598,84
  3.227,31
  2.944,53241
  cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen1.598,84**3.227,31
  2.944,53131
  cluster 3: meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

  - doof en zeer moeilijk lerend
  - doof en blind
  - slechthorend en zeer moeilijk lerend
  - lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend


  1.598,84
  1.598,84
  1.598,84

  1.598,84


  3.227,31
  3.227,31
  3.227,31

  3.227,31


  3.410,10
  3.410,10
  3.410,10

  2.944,53  279
  279
  279

  241

  cluster 4: kinderen met gedragsproblemen en/ of psychiatrische problematiek1.598,843.227,312.944,53241
  * Voor het praktijkonderwijs (PRO) en het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt een korting toegepast, omdat er binnen deze vormen van voortgezet onderwijs al extra onderwijs-zorgmiddelen beschikbaar zijn.
  (Klik hier voor de betreffende regeling)


  ** Voor leerlingen met het syndroom van Down in het voortgezet onderwijs kan de school een aanvullende personele bekostiging aanvragen bij DUO. (Klik hier voor de betreffende regeling van DUO.)  Leerlinggebonden budget per 1 augustus 2011 voor middelbaar beroepsonderwijs voltijds
  (bedragen per schooljaar)


  voor MBO-instelling
  voor AB
  (rechtstreeks naar REC)
  toelaatbaar verklaard tot onderwijs
  van
  assistent
  en basis
  vak, midden
  en specialist
  personele
  deel
  materiële
  deel
  cluster 2: dove deelnemers2.4103.1285.159,87559
  cluster 2: slechthorende deelnemers1.5503.1283.337,35216
  cluster 2: meervoudig gehandicapte
  deelnemers
  1.5503.1283.337,35274
  cluster 2: ernstige spraakmoeilijkheden1.5503.1283.337,35274
  cluster 3: lichamelijk gehandicapte
  deelnemers
  1.5783.1284.517,25405
  cluster 3: langdurig zieke deelnemers
  met een lichamelijke handicap
  1.5503.1282.921,51236
  cluster 3: zeer moeilijk lerende
  deelnemers
  1.5503.1282.921,51128
  cluster 3: meervoudig gehandicapte
  deelnemers
  1.5503.1282.921,51236
  cluster 4: gedragsproblematiek1.5503.1282.921,51236  Leerlinggebonden budget per 1 augustus 2011 voor middelbaar beroepsonderwijs deeltijds
  (bedragen per schooljaar, afgerond in hele euro's)  voor MBO-instellingvoor AB
  (rechtstreeks naar REC)
  toelaatbaar verklaard tot onderwijs vanassistent
  en basis
  vak, midden
  en specialist
  personele
  deel
  materiële
  deel
  cluster 2: dove deelnemers1.6072.0853.439,92373
  cluster 2: slechthorende deelnemers1.0332.0852.224,90144
  cluster 2: meervoudig gehandicapte deelnemers1.0332.0852.224,90183
  cluster 2: ernstige spraakmoeilijkheden
  1.0332.0852.224,90183
  cluster 3: lichamelijk gehandicapte deelnemers1.0522.0853.011,50270
  cluster 3: langdurig zieke deelnemers met een lichamelijke handicap1.0332.0851.947,67157
  cluster 3: zeer moeilijk lerende deelnemers1.0332.0851.947,6785
  cluster 3: meervoudig gehandicapte deelnemers1.0332.0851.947,67157
  cluster 4: gedragsproblematiek1.0332.0851.947,67157

  (Klik hier voor betreffende regeling.)


  Visueel gehandicapten

  Visueel gehandicapte leerlingen vallen niet onder de Regeling leerlinggebonden financiering. De instellingen voor visueel gehandicapten beschikken over middelen om ambulante begeleiding te verzorgen in het regulier onderwijs basis– en voortgezet onderwijs en het mbo. Daarnaast kan een school bijzondere bekostiging aanvragen voor personeel en voor aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

  De bijzondere bekostiging bedraagt in het basisonderwijs:  soort handicapvoor personeelvoor materiaal
  blinde leerling12.432,021.233,63
  slechtziende leerling6.053,411.043,31

  (Klik hier voor de betreffende regeling van CFI en zie artikel 33.)

  De bijzondere bekostiging voor blinde en slechtziende leerlingen in het voortgezet onderwijs bedraagt:


  • € 3.150 per leerling.

  De bijzondere bekostiging voor blinden en slechtziende leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs bedraagt:


  • voor een deelnemer in de beroepsopleidende leerweg:
   € 3.150 (voltijd) voor een deelnemer in de beroepbegeleidende leerweg is dat € 2.080,- aanvullende bekostiging (deeltijd).

  (Klik hier voor de betreffende regeling van DUO.)

  http://www.50tien-oudersenrugzak.nl/oudersenrugzak/rugzak/wat_zit_er_in

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:37 pm