CVS / M.E Forum


  Onderwijs handicap of chronische ziekte

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Onderwijs handicap of chronische ziekte

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 10:21 am

  Handicap of chronische ziekte  De oordelen die gaan over handicap of chronische ziekte (H/CZ) hebben betrekking op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Samenvatting van de belangrijkste oordelen volgt hieronder.

  Belemmeringen en stereotypen


  Onderwijsinstellingen blijken zich vaak onvoldoende bewust van de belemmeringen die leerlingen met een handicap of chronische ziekte ondervinden. Daarnaast worden gehandicapte of chronisch zieke (kandidaat) werknemers of leerlingen nog vaak benaderd op grond van stereotype denkbeelden en vooronderstellingen. Hierdoor worden leerlingen en werknemers met een handicap of chronische ziekte vaker dan nodig is uitgesloten.

  Veel belemmeringen die gehandicapten en chronisch zieken ondervinden, kunnen worden weggenomen door:


  • met een gehandicapte of chronisch zieke medewerker of leerling het gesprek aan te gaan;
  • medewerkers van onderwijsinstellingen te informeren over de verschillende handicaps en chronische ziekten;
  • het beleid van de onderwijsinstelling ten aanzien van leerlingen met een handicap of chronische ziekte en de verplichtingen op grond van de WGBH/CZ vast te leggen.

  Voldoen aan vereisten


  Een medewerker of leerling dient aan de wezenlijke vereisten te kunnen voldoen voor de functie die hij gaat vervullen of de opleiding die hij gaat volgen. Wanneer een medewerker of leerling als gevolg van zijn handicap of chronische ziekte ernstig beperkt is voor een functie of opleiding, kan een doeltreffende aanpassing uitkomst bieden. Kan een doeltreffende aanpassing de ongeschiktheid niet opheffen, dan maakt een onderwijsinstelling geen onderscheid als hij de medewerker of leerling afwijst.

  Doeltreffende aanpassingen


  Een aanpassing is doeltreffend als deze belemmeringen van welke aard dan ook kan wegnemen en de zelfstandigheid, volwaardige participatie en integratie van de gehandicapte of chronisch zieke medewerker of leerling kan bevorderen. Een aanpassing is noodzakelijk als niet met een andere (mogelijk minder kostbare) voorziening hetzelfde doel kan worden bereikt. De onderwijsinstelling dient, binnen redelijke grenzen, een serieus onderzoek naar de geschiktheid en mogelijkheid van een doeltreffende aanpassing uit te voeren. Bij de beoordeling van de ongeschiktheid kan advies van een medisch deskundige of arbeidsdeskundige een rol spelen.

  Als vaststaat dat er een doeltreffende aanpassing mogelijk is, dient te worden bekeken of de aanpassing een onevenredig zware belasting vormt voor de onderwijsinstelling. Dit zal per concrete situatie moeten worden beoordeeld.

  Wanneer de onderwijsinstelling geen aanpassing heeft willen verrichten, terwijl deze wel doeltreffend is en niet onevenredig belastend, dan maakt de onderwijsinstelling verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij is voorts van belang dat de onderwijsinstelling binnen een redelijke termijn reageert op het verzoek om een doeltreffende aanpassing.

  De verplichting tot het verrichten van een doeltreffende aanpassing heeft betrekking op een concrete, individuele, situatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gehandicapte of chronisch zieke medewerker of leerling kenbaar te maken dat er behoefte bestaat aan een aanpassing en welke aanpassing in de concrete situatie is gewenst. Een onderwijsinstelling heeft op basis van de gelijkebehandelingswetgeving niet de verplichting bij voorbaat met allerlei handicaps of chronische ziektes rekening te houden. Wel dient zij, door middel van beleid, rekening te houden met verzoeken om doeltreffende aanpassingen. Toegekende aanpassingen dienen duidelijk naar medewerkers te worden gecommuniceerd en bij voorkeur te worden vastgelegd.

  Ontoelaatbare risico's


  Ondanks dat een medewerker of leerling met een handicap of chronische ziekte in staat is de functie te vervullen of de opleiding te volgen, kan het zijn dat sprake is van zodanig ontoelaatbare risico’s dat moet worden afgezien van indiensttreding of toelating van de leerling. Hiertoe is een uitzondering op het gebod van gelijke behandeling opgenomen, die restrictief wordt uitgelegd. Een beroep op deze uitzonderingsgrond stelt hoge eisen aan de motivering dat er een reëel gevaar is voor de veiligheid en gezondheid. Deze uitzondering laat overigens de plicht tot het doen van doeltreffende aanpassingen onverlet. Alleen als het gevaar niet met redelijke aanpassingen kan worden afgewend, mag een medewerker of leerling worden afgewezen.

  http://www.cgb.nl/dossiers/onderwijs/handicap_of_chronische_ziekte

   Het is nu vr jan 18, 2019 9:54 pm