CVS / M.E Forum


  Overzicht wetgeving voor studenten

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Overzicht wetgeving voor studenten

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:41 am

  Overzicht wetgeving voor studenten


  Lijst van wetten inclusief korte beschrijving, daarna volgt een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van de wetgeving:


  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)


  De WHW regelt de rechten van een student op zijn of haar onderwijsinstelling en legt hogescholen en universiteiten een aantal verplichtingen op.

  Bindend studieadvies


  Krijg je een negatief (bindend) studieadvies, weet dan dat je persoonlijke omstandigheden meegewogen moeten worden bij het uitbrengen van dit advies.

  Je rechten


  De WHW geeft je als ingeschreven student recht op onderwijs, het maken van tentamens, toegang tot de onderwijsinstelling, het gebruik van bestaande voorzieningen, begeleiding van een studentendecaan en studiebegeleiding.
  In het studentenstatuut en de studiegids van je opleiding wordt beschreven wat deze ondersteuning inhoudt en bij wie je terecht kunt.

  Afstudeerfonds


  Ook is in de wet de financiële ondersteuning door onderwijsinstellingen vastgelegd. Ziekte, lichamelijke, zintuiglijke en andere functiebeperkingen geven recht op afstudeersteun. De onderwijsinstelling mag hier verder zelf invulling aan geven. De uitwerking van het afstudeerfonds vind je in het studentenstatuut van je universiteit of hogeschool.

  Onderwijs- en examenregeling


  De opleiding legt in zijn onderwijs- en examenregeling (OER) vast:


  • De kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student moet hebben bij het afstuderen.
  • Een beschrijving van de gebruikte onderwijsvormen.
  • De manier waarop studenten met een functiebeperking in staat worden gesteld om tentamens te maken.

  Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGB h/cz)


  De WGB h/cz biedt de garantie dat studenten met een functiebeperking recht op aanpassingen die 'noodzakelijk' en 'geschikt' zijn. Studenten hebben het recht om bij hun opleiding om de benodigde voorzieningen te vragen. De opleiding mag dit verzoek alleen afwijzen als het verstrekken van de voorziening een 'onevenredige belasting' is.

  Cases indienen


  Als jouw opleiding niet meewerkt, kun je een zaak aandragen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). handicap + studie kan hierbij ondersteuning bieden.

  Advies voor onderwijsinstellingen


  Onderwijsinstellingen kunnen hun beleid op het gebied van gelijke behandeling laten toetsen bij het CGB. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling kan inzichten geven bij het vaststellen voor verder beleid op dit gebied.

  Geen bindend advies


  Omdat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) niet uit rechters bestaat, is het advies van de commissie niet bindend maar alleen sturend.

  Wet op de Studiefinanciering 2000 (WSF 2000)


  Voor studenten met bijzondere omstandigheden (hieronder valt het hebben van een functiebeperking) zijn in de wet op de studiefinanciering een aantal extra regelingen vastgelegd.

  Een jaar extra studiebeurs


  Als je door je functiebeperking niet binnen vier jaar af kunt studeren, kom je in aanmerking voor een jaar extra studiefinanciering. Hiervoor zijn verklaringen van een arts (of in het geval van dyslexie: een dyslexieverklaring) en je onderwijsinstelling nodig.

  Uitstel vanwege bijzondere omstandigheden


  Bij een omstandigheid (bijvoorbeeld ziekte) van tijdelijke aard waardoor een student het diploma niet kan halen binnen de gestelde termijn, kan de student uitstel krijgen.

  Afsluitend examen


  Als het niet lukt om het afsluitend examen te halen en de studie af te ronden vanwege een functiebeperking of chronische ziekte, dan kan de prestatiebeurs omgezet worden in een gift.

  Arbeidsongeschikt


  Studenten die volgens de Wajong voor 80% arbeidsongeschikt zijn kunnen hun prestatiebeurs om laten zetten in een gift.

  Te weinig studiepunten/negatief studieadvies


  Als bijzondere omstandigheden (hieronder valt een functiebeperking) ervoor zorgen dat je niet genoeg studiepunten haalt, kan er vanwege bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een functiebeperking) uitstel gevraagd worden van de termijn waarop het negatieve studieadvies gegeven wordt.

  Zieker gedurende de studie


  Als je ziek wordt tijdens je studie of je functiebeperking tijdens je studie verergert en je met je studie moet stoppen, heb je opnieuw recht op studiefinanciering voor een nieuwe studie.

  Wie komt in aanmerking


  DUO stelt vast of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hiervoor zijn verklaringen van een arts en van de onderwijsinstelling nodig.
  Op de website van DUO staat meer informatie over dit onderwerp.

  Wet Overige OCW Subsidies (WOOS)


  De Wet Overige OCW subsidies verzorgt vervoer en de benodigde hulpmiddelen om studeren mogelijk te maken.

  Vergoedingen


  Via de WOOS kun je individuele onderwijsvoorzieningen aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn: een brailleregel, spraaksoftware, een speciale bureaustoel of een tolk gebarentaal.
  Daarnaast kan ook bijzonder vervoer worden vergoed. Je kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een speciale auto of fiets of taxivervoer.

  Aanvraag via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)


  De aanvraag van deze voorzieningen loopt via het UWV. Op de website van het UWV (www.uwv.nl) vind je onder het kopje formulieren het formulier 'Aanvraag voorzieningen scholing'. Het bestaat uit twee delen. Het ene deel is bedoeld om concrete artikelen (hulpmiddelen) aan te vragen en heet 'Ondersteuning bij scholing en studie/onderwijs', het andere deel is bedoeld voor de aanvraag van vervoer en heet 'Aanvraag vergoeding vervoer reiskosten en aanpassingen aan auto'.

  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)


  De AWBZ vergoedt ziektekosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Hierbij hoort de zorg door die door een functiebeperking nodig is in het dagelijks leven, zoals persoonlijke verzorging, vervoer en therapie.

  Doel van de AWBZ


  Op enkele uitzonderingen na, is de AWBZ niet bedoeld voor korte behandelingen. De wet heeft voornamelijk betrekking op langdurige zorg die wordt ingezet om arbeidsvermogen te behouden of te verbeteren en levensomstandigheden te verbeteren.

  Aanvraag van AWBZ


  Zorg uit de AWBZ wordt verstrekt naar aanleiding van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoe die aanvraag verloopt wordt uitgelegd op de website van het CIZ. Naar aanleiding van de aanvraag wordt een onderzoek gestart.

  Uitbetaling


  De zorg kan vergoed worden op twee manieren: in natura, waarbij een zorginstelling rechtstreeks betaald wordt voor de geboden zorg, of via een persoongebonden budget (PGB).

  Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)


  De Wajong regelt het inkomen voor wie vóór zijn 17e al (deels) arbeidsongeschikt is of dat tussen zijn 17e en 30e wordt.

  Begeleiding naar werk en uitkering


  De Wajong is een inkomensuitkering voor jonge mensen die niet of moeilijk in staat zijn om te werken.

  Aanvragen Wajong


  Je komt voor de Wajong in aanmerking als je:


  • Op de dag dat je 17 jaar wordt arbeidsongeschikt bent
  • Pas nadat je 17 jaar bent geworden arbeidsongeschikt raakt en in het jaar daarvoor tenminste zes maanden hebt gestudeerd.

  De aanvraag verloopt via het dichtstbijzijnde UWV-kantoor in je gemeente. Je moet je binnen 13 weken na het begin van je arbeidsongeschiktheid melden. Als dat vóór je 17e was, moet je je melden binnen 13 weken na je 17e verjaardag. Voor meer informatie, zie de website over Wajong van het UWV.

  Wajong voor studenten


  Voor studenten geldt dat de Wajong onafhankelijk is van de studiefinanciering. Je hebt dus óók recht op studiefinanciering. Door DUO wordt de Wajonguitkering wel gezien als inkomen. Wanneer de jaarlijks door DUO vastgestelde inkomensgrens wordt overschreden heb je in dat kalenderjaar geen recht meer op studiefinanciering. Als je de grens dreigt te overschrijden, zet dan je studiefinanciering voor de rest van het jaar stop en lever je Studenten OV-chipkaart in. DUO zet je studiefinanciering nooit uit zichzelf stop. Stel aan het begin van het nieuwe jaar je studiefinanciering ook zelf weer in werking.
  Op de website van DUO staat meer informatie over dit onderwerp.

  http://www.handicap-studie.nl/Ik-studeer-of-ga-studeren/Rechten-en-financien/overzicht-wetgeving-voor-studenten#WGBh

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:36 pm