CVS / M.E Forum


  Wet en regelgeving voor kinderen

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Wet en regelgeving voor kinderen

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:16 am

  Wet en regelgeving voor kinderen


  Op deze pagina zijn voor u een aantal regelingen op een rijtje gezet.
  o.a aanvraag PGB, Rugzakje en TOG.

  Het is aan te raden altijd contact op te nemen met de betreffende instantie(s)
  en na te vragen wat de regels precies zijn en waar u rekening mee moet
  houden. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie net anders ligt.  Tip!

  Bewaar altijd kopieën van correspondentie en maak notities van
  telefoongesprekken, waarbij u de datum en de naam van de persoon die
  u te woord heeft gestaan noteert. Mocht u onverhoopt een bezwaar- of
  beroepschrift willen indienen, dan zijn dit soort gegevens van groot belang.
  Om in aanmerking te komen voor veel van de volgende regelingen, is er
  meestal een lange weg te bewandelen. Er moeten aanvraagformulieren
  ingevuld worden, soms deskundigen aan huis ontvangen worden en altijd
  moet men over veel geduld beschikken. Dan kan het ook nog gebeuren
  dat uw aanvraag wordt afgewezen. Leg u daar niet meteen bij neer; het
  loont bijna altijd de moeite bezwaar te maken! Soms ziet u misschien door
  de bomen het bos niet meer.
  WMO

  Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap of een chronisch psychisch probleem. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel.


  Gemeente verantwoordelijk voor Wmo
  Uw gemeente bepaalt zelf voor het grootste deel hoe ze de Wmo uitvoert. Uw gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid. Als u wilt weten van welke Wmo-voorzieningen u gebruik kunt maken, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. De meeste gemeentes hebben een loket waar u terecht kunt met Wmo-vragen, bijvoorbeeld het Wmo-loket, Zorgloket of Loket Wegwijs.

  Opgemerkt dient te worden, dat alle gemeenten hierin hun eigen beleid mogen voeren. Het kan dus zijn dat sommige voorzieningen in de ene gemeente wel worden vergoed en in de buurgemeente niet. Ook kan de gemeente de regelingen aanpassen. Wat het ene jaar nog vergoed werd, kan een volgend jaar buiten het pakket vallen.
  Lees hier meer informatie over het WMO

  CIZ

  Wat biedt het CIZ
  Het CIZ bij U in de buurt
  Waar kunt u zorg aanvragen?
  Het CIZ heeft bureaus verspreid over het hele land. Oók bij u in de buurt.
  Kijk in het adressenoverzicht:
  CIZ (Adressen)
  Algemene ziektekostenverzekering
  Per 1 januari 2006 is de Ziekenfondswet/particuliere ziektekostenverzekering
  veranderd in de algemene ziektekostenverzekering. Kinderen tot 16 jaar zijn
  meeverzekerd met hun ouders. Voor de groep 16 - 18 jarigen moet een aparte
  verzekering worden afgesloten.
  Mensen met een handicap kunnen relatief hoge kosten voor speciale
  voorzieningen en medische hulp hebben. De kosten worden in veel gevallen
  (gedeeltelijk) vergoed door de algemene ziektekostenverzekering.


  Over de verschillende kosten die worden vergoed, de hoogte hiervan, en de
  procedures kan uw ziektekostenverzekeraar u meer vertellen.
  Ook het College voor Zorgverzekeringen: website www.cvz.nl kan u verder helpen.  Bijzondere bijstand
  Als u in verband met de ziekte, handicap en verzorging van uw kind extra kosten
  maakt, kunt u daar in sommige gevallen extra bijstand voor krijgen. Dat heet
  'bijzondere bijstand'. Extra kosten kunnen bijvoorbeeld zijn: kosten voor diëten,
  extra verwarmingskosten of elektriciteitgebruik, en slijtage van kleding en
  beddengoed.

  Met bijzondere kosten wordt bedoeld dat u deze kosten in normale omstandigheden
  niet zou maken. En natuurlijk moeten de uitgaven noodzakelijk zijn. Ook wordt
  gekeken of het inkomen en het eigen vermogen niet te hoog zijn. Bijzondere
  bijstand is niet alleen bedoeld voor mensen die al een uitkering hebben. Bijzondere
  bijstand is voor iedereen voor wie de extra noodzakelijke kosten te hoog worden
  in verhouding tot het inkomen en vermogen. Voorwaarde is dat de kosten niet via
  een andere regeling vergoed kunnen worden.

  Voor het aanvragen van bijzondere bijstand kunt u terecht bij de Gemeentelijke
  Sociale Dienst in uw woonplaats. Het Ministerie van Sociale Zaken geeft meer
  algemene informatie op www.szw.nl.
  Het persoonsgebonden budget (PGB)

  Veranderingen PGB

  PGB maatregelen gaan door.
  Wat verandert er voor mensen die nu al een pgb hebben?
  Voor mensen met een verblijfsindicatie(zorgzwaartepakket)
  blijft het pgb bestaan en voor mensen die nu een pgb hebben zonder verblijfsindicatie blijft het pgb bestaan tot 1 januari 2014.
  Na 1 januari 2014 kunnen zij mogelijk een beroep doen op de nieuwe vergoedingsregeling, die op 1 januari 2012 wordt
  ingevoerd ter vervanging van het pgb.
  Lees hier het hele overzicht

  Wat is een persoonsgeboden budget (PGB) en waar kan
  ik het voor krijgen
  Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft. U kunt een pgb krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit de Wet
  maatschappelijke ondersteuning (Wmo).In bepaalde situaties kunt u een pgb vanuit de zorgverzekering krijgen.
  Lees hier alles over het PGB


  Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  Iedereen die voor de Algemene Kinderbijslagswet verzekerd is, heeft recht
  op kinderbijslag. Eén van de voorwaarden is dat u uw kinderen verzorgt of
  onderhoudt. Als uw kind niet meer thuis woont, maar bijvoorbeeld in een
  AWBZ-instelling verblijft, is het toch mogelijk om voor kinderbijslag of zelfs
  voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. U moet dan wel aan
  kunnen tonen dat uw bijdrage in de onderhoudskosten van uw kind aanzienlijk
  hoger is dan normaal.
  U kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld kosten voor kleding en extra
  kleedgeld als u kind in een instelling verblijft, voor slijtage of vernieling van
  kleding en schoeisel, contributie van de oudervereniging, kosten voor het
  thuisverblijf in de weekenden en vakanties, reiskosten van en naar huis
  (van zowel kind als ouders die op bezoek komen), kosten van verzekeringen
  (ziektekosten), telefoon- en correspondentiekosten en kosten voor inrichting
  van de kamer thuis en in de instelling; zelfs de kosten voor extra cadeautjes,
  snoep e.d. mag u opvoeren.


  De kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
  Voor informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van de SVB,
  De website www.svb.org.  TOG

  Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte
  kinderen.


  Ouders van een thuiswonend gehandicapt kind kunnen voor een financiële
  bijdrage in aanmerking komen uit de TOG-regeling. Bepalend voor de
  toekenning is de hulpbehoevendheid en de verzorging van het gehandicapte
  kind. Deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de
  kinderbijslag.
  U kunt een tegemoetkoming aanvragen wanneer :
  - Uw kind een aandoening, ziekte of handicap heeft, die langer
  dan 1 jaar duurt en bevestigd wordt in een diagnose
  - Uw kind hierdoor meer zorg nodig heeft dan 'gezonde' kinderen
  van dezelfde leeftijd
  - U in Nederland woont of werkt én uw kind bij u thuis woont
  - Het kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18
  - U voor de verzorging niet wordt betaald én
  - U geen andere vergoeding krijgt die lijkt op de TOG.


  Lees het hier : TOG


  Leerlinggebonden Financiering : de Rugzak
  Deze wetgeving geeft ouders de mogelijkheid om die school voor hun kind
  te kiezen die zij het beste vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school
  zijn of een school voor speciaal onderwijs. Als een kind door een Regionaal
  Expertise Centrum (REC) geïndiceerd wordt voor een school voor speciaal
  onderwijs, maar de ouders kiezen voor regulier onderwijs, dan krijgt het
  kind een financieel "Rugzakje" mee. Daarmee kan de reguliere school
  zaken bekostigen ter ondersteuning en begeleiding van het kind. Denk
  daarbij aan aangepast materiaal, maar ook aan ondersteuning door een
  ambulant begeleider van een mytylschool of aan remedial teaching (RT).
  Ouders hebben op deze manier keuzevrijheid en zeggenschap over de
  schoolkeuze en het onderwijs van hun kind.


  Het laatste nieuws over de Rugzak is te volgen op www.oudersenrugzak.nl  Wat kan het REC voor U betekenen  De Wajong-uitkering

  Let op: Vanaf 1 Januari 2010 verandert het wajong
  Heeft U al een wajonguitkering, dan verandert er niets
  Informatie kunt U vinden op www.UWV.nl


  Als uw kind achttien jaar wordt, is hij of zij meerderjarig. Mogelijk is de
  handicap van uw kind zodanig dat hij of zij niet in staat is om een even
  zelfstandig leven te leiden en een inkomen te verwerven als een gezond
  kind. In dat geval zult u als ouder een aantal zaken moeten regelen.

  Zodra uw kind achttien jaar wordt, vervalt de kinderbijslag. Als uw kind
  door de ziekte functiebeperkt is, waardoor studeren of werken enigermate
  of wellicht aanzienlijk bemoeilijkt wordt, kunt u een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheid JONGgehandicapten (de WAJONG).
  Deze uitkering kunt u aanvragen bij het UWV GAK (Uitvoering Werknemers-
  Verzekeringen en Gemeenschappelijk Administratie Kantoor). De hoogte
  van de uitkering bedraagt 70% van het minimum jeugdloon. Dit percentage
  kan onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd tot 100%. Dit is
  afhankelijk van de mate waarin uw kind verzorging en hulp nodig heeft.
  De uitkering moet aangevraagd worden als uw kind 17 jaar is. Het is belangrijk
  dat uw zoon of dochter of u als ouder tijdig een WAJONG-uitkering aanvraagt.
  Dit moet gebeuren binnen dertien weken nadat uw kind zeventien jaar is
  geworden. Als u de melding tijdig doet, ontvangt u uiterlijk vier maanden
  voor de ingangsdatum van de uitkering een aanvraagformulier van het UVW
  GAK en wordt de uitkering verstrekt als uw kind achttien jaar wordt.

  Voor informatie en het aanvragen van de WAJONG-uitkering kunt u contact
  opnemen met het UWV GAK in uw regio, U kunt ook kijken op www.UWV.nl
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft meer informatie.
  U kunt ook terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen of bij de Gemeentelijke
  Sociale Dienst bij u in de buurt.  Studeren
  Veel van onderstaande informatie is verstrekt door "Handicap en Studie".
  e-mail: algemeen@handicap-studie.nl, website: www.handicap-studie.nl.

  Studiefinanciering
  In de wet op de studiefinanciering zijn een aantal regelingen opgenomen
  voor studenten met een handicap. Deze wet verstaat onder handicap:
  een lichamelijke-, zintuiglijke- of psychische functiebeperking, een chronische
  ziekte of dyslexie.

  Een extra jaar studiefinanciering?
  Met een handicap of chronische ziekte en als gevolg daarvan studievertraging,
  is er recht op een jaar extra (gemengde) studiefinanciering (basisbeurs dus!).
  Een bijkomend groot voordeel is dat er niet binnen zes jaar hoeft te worden
  afgestudeerd, maar dat een kind daar in het algemeen negen jaar over mag
  doen. U kunt de aanvraag op elk moment tijdens de studie doen. Het is dus
  nooit te laat.
  Meer informatie is te krijgen bij de decaan of de Informatie Beheer groep.
  Website: www.ib-groep.nl. Deze informeert ook over
  onderstaande zaken.


  Arbeidsongeschiktheid tijdens de studie
  Als uw kind binnen de diplomatermijn van 10 jaar 80% of meer arbeids-
  ongeschikt wordt op grond van de WAJONG, kan de gehele prestatiebeurs
  worden omgezet in een gift. Ook de prestatiebeurs over het eerste jaar
  wordt dan dus een gift, ook als uw kind pas na het eerste jaar 80% of meer
  arbeidsongeschikt is geworden.

  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend
  bij de Informatie Beheer groep, via de Informatie Beheer groep
  De website: www.ib-groep.nl.
  Voor informatie over
  en het aanvragen van de WAJONG-uitkering kunt u contact opnemen met het
  UWV in uw regio, of kijken op www.uwv.nl.


  Vangnet
  Er bestaat ook nog een zogenaamde ‘vangnetconstructie’. Wanneer uw kind
  als direct gevolg van de handicap met de studie moet stoppen, kan opnieuw
  studiefinanciering worden aangevraagd wanneer met een nieuwe opleiding
  wordt begonnen. Deze regeling is van toepassing op de volgende situaties:
  - Een tijdens de studie verworven handicap
  - Een zich tijdens de studie verergerende handicap
  - Een zich tijdens de studie manifesterende chronische ziekte


  Een beroep op de vangnetconstructie kan gedaan worden bij de Informatie
  Beheer-groep, website www.ib-groep.nl. Op alle
  instellingen voor hoger onderwijs kunnen gehandicapte en chronisch zieke
  studenten een beroep doen op speciale regelingen, zoals extra tentamentijd
  en tentamens afleggen op een computer. Vraag hiernaar bij de decaan!  Bijverdienregeling
  In 2005 was er een bijverdiengrens van € 10.461,66 netto per kalenderjaar.
  Als de bijverdiengrens wordt overschreden, moet niet alleen het meerinkomen
  (tot het maximum van de studiefinanciering) worden terugbetaald, maar is er
  ook een sanctie voor het onterecht gebruik van de OV-kaart. Als uw kind naast
  de studiefinanciering een WAJONG-uitkering heeft, wordt normaal gesproken
  de bijverdiengrens niet overschreden. Het verdient aanbeveling dit goed in de
  gaten te houden, zeker als er met terugwerkende kracht een WAJONG-
  uitkering wordt uitbetaald. In het geval van overschrijden van het bedrag,
  kan de studiefinanciering met terugwerkende kracht stopgezet worden, om
  niet over het maximum bedrag heen te komen. Meer informatie over de
  OV-studentenkaart of de bijverdienregeling is ook te krijgen bij de Informatie
  Beheer groep  OV-studentenkaart
  Als uw kind vanwege de handicap niet in staat is met het openbaar vervoer
  te reizen, kan bij het UWV op basis van de Wet Rea een vervoersvoorziening
  worden aangevraagd. De Wet Rea vergoedt aanvullend alleen de extra kosten
  die worden gemaakt als gevolg van de handicap. Van de kilometervergoeding
  worden dus altijd de kosten van het openbaar vervoer afgetrokken. Is er recht
  op een OV-studentenkaart, dan worden van de vervoerskostenvergoeding
  geen openbaar vervoerskosten afgetrokken, omdat via de studiefinanciering
  al voor de OV-studentenkaart (=openbaar vervoerskosten) wordt betaald.
  Het recht op de OV-kaart kan aangetoond worden door middel van een kopie
  van het afhaalbericht . Naast de kilometervergoeding kunt u ook denken aan
  een bruikleenauto voor studie en stages, die aangepast wordt aan de functie-
  beperkingen van uw kind.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met de
  Uitvoering Werknemers Verzekeringen (UWV) in de regio, of kijken op
  www.uwv.nl. Meer informatie over de Wet Rea is te vinden in de
  paragraaf 7.4 'Werken'.  Afstudeersteun
  Volgens de WHW, de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
  Onderzoek is de onderwijsinstelling verplicht om bij studievertraging door
  bijzondere omstandigheden afstudeersteun te bieden. De afstudeersteun
  moet bij de onderwijsinstelling worden aangevraagd.
  Wet Rea ook voor studenten
  Hulpmiddelen die tijdens het volgen van onderwijs nodig zijn, worden vergoed
  via de Wet Rea (Re-integratie Arbeids-gehandicapten Een aanvraag voor
  vergoeding kan bij het UWV in uw regio worden ingediend. Het UWV bepaalt
  de soort, de vorm en de mate van de voorziening. In een aantal gevallen
  zal een medische verklaring gevraagd worden. De vergoeding moet altijd
  worden aangevraagd vóórdat het hulpmiddel wordt aangeschaft..
  Terug naar begin  bewerk | geef kudos | verstuur | kopieer  Hallo,

  Mijn vraag is hoe het precies zit met ADHD en het WMO bij volwassenen met ADHD.

  bedankt S

  door: 2009-01-18 17:13:19
  Zit je nog steeds op punt.nl?

  In het dagelijks leven kunt u allerlei problemen ondervinden. Die kunnen lichamelijk of geestelijk van aard zijn.
  De Wmo richt zich op het meedoen aan de samenleving door alle mensen, maar er zijn groepen die speciale aandacht krijgen

  Voorwaarden voor verstrekking
  De gemeente hanteert een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Wmo-voorziening.

  Als u door psychische klachten problemen ondervindt in uw dagelijkse leven, dan kunt u bij de gemeente hulp aanvragen. De gemeente onderzoekt dan of u hulp nodig hebt en welke hulp u het beste kunt gebruiken.


  Bij het Wmo-loket van uw gemeente krijgt u informatie, advies of antwoord op uw vraag. Heeft u geen contactgegevens van dit loket? Belt u dan naar het algemene nummer van uw gemeente en vraag naar het Wmo-loket.
  Uw algemene vragen over de Wmo kunt u stellen aan Postbus 51 via het telefoonnummer 0800-8051 (gratis).
  Of u kunt uw vraag stellen via het e-mailformulier van VWS.


  http://adhdwatnu.punt.nl/index.php?r=1&id=383203&tbl_archief=0

   Het is nu zo dec 09, 2018 7:38 pm