CVS / M.E Forum


  De onderwijsconsulent!!! Belangrijk

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  De onderwijsconsulent!!! Belangrijk

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:13 am

  Hieronder staat een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord erop te lezen. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan telefonisch contact op met het bureau, of mail uw vraag aan info@onderwijsconsulenten.nl. U kunt ook onder Info kijken. Daar staat een aantal begrippen uitgelegd en wordt verwezen naar relevante links.

  [url=http://www.onderwijsconsulenten.nl/vragen/#Antwoord 1]1. Kan ik bij de Onderwijsconsulenten een rugzak aanvragen?
  [/url]2. Wat is een indicatie?
  3. Als mijn kind een indicatie krijgt, betekent dat dan automatisch plaatsing in het speciaal onderwijs?
  4. Wat is het verschil tussen een rugzak en LGF?
  5. Wat is Weer Samen Naar School (WSNS)?
  [url=http://www.onderwijsconsulenten.nl/vragen/#Antwoord 6]6. Kan ik bij de Onderwijsconsulent terecht als mijn kind niet geïndiceerd is?
  [/url]7. Wat kost het inschakelen van een onderwijsconsulent?
  8. Zijn betrokkenen verplicht het advies van de onderwijsconsulent op te volgen?
  9. Is het Persoonsgebonden Budget (PGB) hetzelfde als de Leerlinggebonden Financiering (LGF)?
  10. Mijn kind zit op een speciale school voor basisonderwijs. Is dat hetzelfde als een school voor speciaal onderwijs?

  1. Kan ik bij de Onderwijsconsulenten een rugzak aanvragen?
  Nee, een rugzak wordt aangevraagd via een Regionaal Expertisecentrum (REC). De adressen van de REC's kunt u vinden op www.wecraad.nl. Op www.oudersenrugzak.nl staat de procedure uitgebreid beschreven.
  Naar boven

  2. Wat is een indicatie?
  Een indicatie is een beschikking die een kind met een handicap of stoornis toegang geeft tot speciaal onderwijs of extra hulp in het regulier onderwijs (via de leerlinggebonden financiering, ook rugzakje genoemd). De onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) beslist of een kind in aanmerking komt voor een indicatie. Zij doet dit aan de hand van landelijk vastgestelde objectieve criteria. Het indicatiesysteem kent 4 clusters:
  cluster 1: voor leerlingen met een visuele handicap
  cluster 2: voor leerlingen met een auditieve en communicatieve handicap
  cluster 3: voor leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke handicap
  cluster 4: voor leerlingen met gedragsmoeilijkheden en psychiatrische problemen
  Naar boven

  3. Als mijn kind een indicatie krijgt, betekent dat dan automatisch plaatsing in het speciaal onderwijs?
  Nee, met een indicatie kunt u voor uw kind kiezen voor speciaal onderwijs of voor regulier onderwijs. In het laatste geval krijgt uw kind een rugzak. Zie www.oudersenrugzak.nl voor uitgebreide informatie hierover.
  Naar boven

  4. Wat is het verschil tussen een rugzak en LGF?
  Dat is hetzelfde. Wie een 'rugzakje' heeft, ontvangt leerlinggebonden financiering (LGF). In de Wet leerlinggebonden financiering is geregeld dat ouders kunnen kiezen of zij hun geïndiceerde kind in het speciaal onderwijs willen plaatsen, of liever met een rugzakje in het regulier onderwijs.
  Naar boven

  5. Wat is Weer Samen Naar School (WSNS)?
  Weer Samen Naar School is een samenwerkingsverband van reguliere basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. Het zorgt ervoor dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Lukt dat onvoldoende, dan kan een kind - bij voorkeur tijdelijk - naar een speciale school voor basisonderwijs. Zie voor meer informatie www.minocw.nl/wsns/.
  Naar boven

  6. Kan ik bij de Onderwijsconsulenten terecht als mijn kind niet geïndiceerd is?
  Ja. Hoewel onderwijsconsulenten in principe alleen adviseren en bemiddelen bij geïndiceerde kinderen is er een uitzondering voor de groep thuiszitters. Als een leerling langer dan 4 weken thuis zit, zonder uitzicht op een schoolplaatsing, kan een onderwijsconsulent ingeschakeld worden, ook als de leerling geen indicatie heeft. Zie ook hier.
  Naar boven

  7. Wat kost het inschakelen van een onderwijsconsulent?
  Er zijn géén kosten verbonden aan het inschakelen van een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  Naar boven

  8. Zijn betrokkenen verplicht het advies van de onderwijsconsulent op te volgen?
  Nee. Een advies van een onderwijsconsulent is niet bindend. Als ouders het er niet mee eens zijn, kunnen zij nog een oordeel vragen aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Ook de oordelen van de CGB zijn echter niet juridisch bindend. Als laatste mogelijkheid staat de weg naar de rechter open.
  Naar boven

  9. Is het Persoonsgebonden Budget (PGB) hetzelfde als de Leerlinggebonden Financiering (LGF)?
  Nee, het PGB is een budget dat door de algemene wet bijzondere zorg (AWBZ) wordt vergoed en is bedoeld voor zorg. Het is geen onderwijsvoorziening en kan dan ook niet gebruikt worden voor onderwijs. Wel kan een PGB soms aangewend worden om op een school verzorging te regelen die de (reguliere) school niet zelf kan bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp aan een rolstoelleerling bij de toiletgang. Een PGB wordt meestal ingezet in de thuissituatie. Een PGB kan aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). MEE kan vaak helpen bij het aanvragen van een PGB.
  LGF is een onderwijsvoorziening. Een leerling met een clusterindicatie kan óf naar het speciaal onderwijs, óf naar het regulier onderwijs met een rugzak. Uit de rugzak kan de reguliere school extra onderwijsmiddelen en/of extra ondersteuning kopen.
  Naar boven

  10. Mijn kind zit op de speciale school voor basisonderwijs. Is dat hetzelfde als een school voor speciaal onderwijs?
  Nee. Binnen de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School zijn er speciale scholen voor basisonderwijs, ook wel sbao genoemd. De speciale scholen voor basisonderwijs zijn scholen voor kinderen die extra zorg nodig hebben. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van een samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot de sbao, op basis van door het samenwerkingsverband vastgestelde toelatingscriteria. De PCL beslist alleen over de toelaatbaarheid, niet over de toelating. De schoolleiding van de sbao beslist uiteindelijk over de toelating.
  Scholen voor speciaal onderwijs vallen onder een Regionaal Expertisecentrum (REC). Ze zijn bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis. Voor het speciaal onderwijs is een indicatie van de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) nodig.
  Soms vinden ouders van een rugzakleerling de speciale school voor basisonderwijs het meest geschikt voor hun kind. Hoewel een rugzakleerling al een indicatie van de CvI heeft, moet er dan nog wel een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) komen. De PCL bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot de speciale school voor basisonderwijs.
  Naar boven

  http://www.onderwijsconsulenten.nl/vragen/#Antwoord_3
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: De onderwijsconsulent!!! Belangrijk

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:13 am

  Contactgegevens

  Bureau Onderwijsconsulenten is op werkdagen bereikbaar van 09.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur via het centrale nummer 070 – 312 28 87. Via dit nummer kunt u bij ons terecht voor de volgende zaken:

  AANMELDEN
  Indien u een onderwijsconsulent wilt inschakelen, dient u eerst een aanmelding te doen bij het bureau. Vervolgens wordt u door een intakemedewerker teruggebeld voor een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt besloten of u in aanmerking komt voor hulp van een onderwijsconsulent. U kunt zich ook per e-mail aanmelden. Na ontvangst van het aanmeldformulier zult u teruggebeld worden door een intakemedewerker. Klik hier voor het aanmeldformulier.

  UW ONDERWIJSCONSULENT SPREKEN
  Indien u de onderwijsconsulent wilt spreken die de problematiek van uw kind of leerling in behandeling heeft, kunt u naar het centrale nummer bellen. U wordt dan doorverbonden met de onderwijsconsulent in kwestie.

  DE PROJECTEN VAN ONDERWIJSCONSULENTEN+
  Voor informatie over de projecten van Onderwijsconsulenten+ kunt u contact opnemen met de projectleider OC+. Dit gaat tevens via het centrale nummer, of via OCplus@onderwijsconsulenten.nl.

  CONTACT MET BUREAUMEDEWERKERS
  De directie en medewerkers van het bureau zijn bereikbaar via het centrale nummer.

  ADRESGEGEVENS ONDERWIJSCONSULENTEN EN ONDERWIJSCONSULENTEN+

  Postbus 19521
  2500 CM Den Haag

  Het bezoekadres is:
  Lange Voorhout 9
  2514 EA Den Haag

  Telefoon: 070 - 312 28 87
  www.onderwijsconsulenten.nl
  info@onderwijsconsulenten.nl
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: De onderwijsconsulent!!! Belangrijk

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:14 am

  © Onderwijsconsulenten
  Aan deze factsheet van de Onderwijsconsulenten kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen zijn voorbehouden.
  Versie: januari 2006
  SCHORSING EN VERWIJDERING (REGULIER PRIMAIR ONDERWIJS)
  De regeling voor de verwijdering van een leerling van een school voor primair onderwijs is opgenomen in de
  art. 40 lid 1, 5 en 6 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Op het besluit tot verwijdering is ook de
  Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Samengevat komt de procedure op het volgende neer:
  1. SCHORSEN
  VOORAFGAAND AAN
  VERWIJDERING
  De leerling kan voorafgaand aan een besluit tot verwijdering voor korte
  tijd worden geschorst. NB. Het middel schorsing is als zodanig niet in
  de WPO opgenomen. Voor het basisonderwijs geldt echter de volgende
  rechtsregel: wie tot het meerdere (lees: verwijdering van een leerling)
  bevoegd is, is ook bevoegd tot het mindere (schorsing). Dit betekent dat
  zowel voor een verwijdering als voor een schorsing dezelfde
  procedures en zorgvuldigheid vereist zijn.
  2. WAT VOORAF GAAT AAN
  VERWIJDERING
  Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering moet:
  • overleg plaatsvinden met de inspecteur (NB. het betrekken van
  de inspecteur is niet als zodanig in de WPO opgenomen. Dit is
  echter wel gebruikelijk. De ouders kunnen de inspecteur vragen
  te bemiddelen);
  • de leerling (en bij een minderjarige: zijn ouders/verzorgers) in
  de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord over het
  voornemen tot verwijdering, en de redenen daarvoor;
  • de betrokken groepsleraar worden gehoord (artikel 40 lid 5
  WPO);
  • het bevoegd gezag zich gedurende acht weken inspannen om
  een ander school te zoeken (artikel 40 lid 5 WPO). NB. Deze
  zoektocht is een inspanningsverplichting. De inspanning moet
  aantoonbaar zijn. Zodra een andere school bereid is gevonden
  om de verwijderde leerling op te nemen of na 8 weken, vervalt
  de inspanningsverplichting.
  3. HET BESLUIT TOT
  VERWIJDERING
  Er komt een schriftelijk, gemotiveerd besluit van het daartoe bevoegde
  orgaan van de school; daarin is aangegeven dat en op welke wijze
  bezwaar aangetekend kan worden.
  4. BEZWAAR TEGEN
  BESLUIT TOT
  VERWIJDERING
  Indien bezwaar is gemaakt tegen het besluit, dan dient het bevoegd
  gezag binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen
  (artikel 40 lid 6 WPO).
  5. HEROVERWEGING OP
  BEZWAAR
  In het kader van de heroverweging op bezwaar dient de leerling/de
  ouders te worden gehoord; in deze fase kan de leerling de toegang tot
  de school ontzegd worden.
  6. INFORMEREN VAN
  INSPECTEUR EN
  LEERPLICHTAMBTENAAR
  De inspecteur en de leerplichtambtenaar worden schriftelijk op de
  hoogte gebracht van het definitieve besluit tot verwijdering (NB. het
  betrekken van de inspecteur is niet als zodanig in de WPO opgenomen.
  Dit is echter wel gebruikelijk. De ouders kunnen de inspecteur vragen te
  bemiddelen).
  MEER INFORMATIE?
  Zie: Wet op het Primair Onderwijs.
  U kunt ook terecht bij een van de besturenorganisaties, de inspecteur
  van het onderwijs of de leerplichtambtenaar.

  Gesponsorde inhoud

  Re: De onderwijsconsulent!!! Belangrijk

  Bericht van Gesponsorde inhoud


   Het is nu vr jan 18, 2019 9:21 pm