CVS / M.E Forum


  Rechten van ouders Ouders die een aanvraag doen voor een indicatie moeten veel persoonlijke gegevens van hun kind aan onbekenden prijs geven. Dat hoeven zij niet zomaar te doen.

  Deel
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Rechten van ouders Ouders die een aanvraag doen voor een indicatie moeten veel persoonlijke gegevens van hun kind aan onbekenden prijs geven. Dat hoeven zij niet zomaar te doen.

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:03 am

  Rechten van ouders
  Ouders die een aanvraag doen voor een indicatie moeten veel persoonlijke gegevens van hun kind aan onbekenden prijs geven. Dat hoeven zij niet zomaar te doen.


  Ik wil niet zomaar dat alle verslagen in het dossier komen en de informatie bij de school waar mijn kind nu op zit, terecht komt. Hoe zit het met mijn privacy?

  Een van de belangrijkste beginselen van het privacyrecht is het transparantiebeginsel: iedereen moet kunnen nagaan wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. Op het aanmeldformulier van REC Rivierenland staat de vraag of u toestemming geeft om de verzamelde informatie over uw kind ook door te sturen naar de school voor speciaal onderwijs of de reguliere school. Bij deze vraag kunt u ja/nee aankruisen en eventueel aangeven welke stukken niet doorgestuurd mogen worden naar de school. Ouders hebben het recht om alle dossiers in te zien die over hun kind gaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.mijnprivacy.nl, een website van de overheid. CvI en REC Rivierenland houden zich aan deze wettelijke regels.

  Mijn kind heeft een indicatie voor cluster 3, maar een reguliere school wil hem niet accepteren. Wat zijn mijn rechten en plichten?
  Onder de huidige wetgeving kan de reguliere school een kind met een beperking die een indicatie heeft weigeren. Deze weigering moet de school wel kunnen motiveren aan de hand van beleid dat de school heeft ontwikkeld. Ouders kunnen bij het schoolbestuur in beroep gaan tegen de uitspraak van de school en daarna een juridische procedure starten. Daarnaast kunnen de ouders een beroep doen op de bemiddeling van de onderwijsconsulent. Zie www.onderwijsconsulenten.nl
  Hoe lang duurt het tot de AB wordt gestart na het ontvangen van een positieve beschikking?
  Direct na het afgeven van de beschikking neemt de ambulant begeleider contact op met ouders en school. De daadwerkelijke uitvoering van de ambulante begeleiding start na ontvangst van het meldingsformulier CFI (Centrale Financiën Instellingen). Dit formulier komt via de school bij het secretariaat van REC Rivierenland. Hiervoor hoeft u als ouder verder niets te doen.

  Mijn kind heeft een indicatie voor cluster 3, maar de school voor speciaal onderwijs kan mijn kind niet meteen plaatsen.
  In overleg met ouders en verwijzende school of instantie wordt gekeken hoe de wachtperiode het beste kan worden ingevuld.

  Wat is de inspraak van ouders ten aanzien van de ambulante begeleiding?
  De beschrijving van de inzet van de middelen uit de Rugzak is onderdeel van het handelingsplan. Ouders/verzorgers en school moeten het hierover samen eens zijn. Ouders geven hun instemming door het ondertekenen van het handelingsplan. Jaarlijks wordt het handelingsplan geëvalueerd. De beschrijving van de inzet en de evaluatie zijn in feite de formele momenten waarop ouders hun invloed uit kunnen oefenen op de wijze waarop de middelen uit de Leerlinggebonden financiering besteed worden. De ambulant begeleider beschrijft in een begeleidingsplan zijn inzet. Ook dit plan wordt door alle partijen ondertekend.

  Ik heb een klacht over een REC-school / de ambulante begeleiding / de trajectbegeleiding vanuit het REC. Waar kan ik mijn klacht kwijt?
  Elke school en ook REC Rivierenland beschikt over een klachtenprocedure. Een klacht kunt u indienen bij de directeur van de school of bij het management van het REC. Een klacht over de aanmeldingsprocedure of problemen met de wettelijke termijnen waaraan de CvI zich moet houden, kan ook gemeld worden bij een landelijk meld- en adviespunt Indicatiestelling LGF. Dit meldpunt zoekt oplossingen voor ouders en bemiddelt tussen hen en het betreffende REC of CvI. Het meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 030-2916636 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 - 14.30 uur.

  Kan ik voor mijn kind ook extra zorg aanvragen via een PGB?
  Wanneer een kind op school aanvullende hulp nodig heeft in de vorm van persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding kunnen de ouders AWBZ-zorg aanvragen. De ondersteuning die op basis van de Leerlinggebonden Financiering aan het kind geboden kan worden is in een aantal gevallen niet voldoende. Aanvullende AWBZ-zorg, meestal in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB), kan dan uitkomst bieden. De indicatie voor de Leerlinggebonden Financiering moet daarvoor wel toegekend zijn. Uitvoerige informatie is te vinden in de brochure: "AWBZ-zorg op school?" Deze kan men downloaden van de website www.oudersenrugzak.nl (kies PGB in het onderwijs).
  Wie is verantwoordelijk voor de aanmelding?
  Ouders blijven verantwoordelijk voor de ingediende aanvraag, ook al laten zij zich daarbij ondersteunen. Zij tekenen immers voor de aanvraag. Uiteindelijk beslissen zij welke gegevens over hun kind kunnen worden verzameld en doorgestuurd . Zij beslissen ook of zij het eens zijn met de conclusies in de rapporten over hun kind. Tenslotte zijn het de ouders die bepalen of zij het eens zijn met de beslissing of dat zij bezwaar aantekenen. Zij kunnen het REC machtigen om hen te ondersteunen bij het invullen van de aanvraag voor Leerlinggebonden finaciering. Daarbij kunnen zij afspraken maken wat REC Rivierenland kan en mag doen met de onderzoeksgegevens en de momenten waarop zij inzage willen hebben in het dossier van hun kind. Ouders, die het REC uitkiezen voor begeleiding, kunnen REC Rivierenland toestaan de gegevens te verzenden.

  Wat kan ik als ouder doen om de aanmelding vlot te laten verlopen?
  avatar
  Altijdmoe.com
  Admin

  Re: Rechten van ouders Ouders die een aanvraag doen voor een indicatie moeten veel persoonlijke gegevens van hun kind aan onbekenden prijs geven. Dat hoeven zij niet zomaar te doen.

  Bericht van Altijdmoe.com op vr jan 06, 2012 11:04 am


   Het is nu zo dec 09, 2018 7:37 pm